Obținerea unui succes total în construirea unei societăți moderat prospere și lupta pentru măreața victorie a socialismului cu specific chinez din noua eră

Xi Jinping

Tovarăși!

În cele ce urmează voi ține o cuvântare în fața Congresului Național în calitate de reprezentant al celei de-a XVIII-a întruniri a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Cel de-al XIX-lea Congres Național este un congres extrem de important, convocat într-un moment-cheie, în care construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele se află în etapa victoriei totale, iar socialismul cu specific chinez a pășit într-o nouă eră.

Tema Congresului este: Să nu ne uităm aspirațiile inițiale, să păstrăm bine în gând misiunea noastră, să ridicăm mărețul stindard al socialismului cu specific chinez, să obținem o victorie totală în construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele, să luptăm pentru marea victorie a socialismului cu specific chinez din noua eră, să luptăm neobosit pentru împlinirea visului marii renașteri a poporului chinez.

Să nu uităm de aspirațiile noastre originare, doar astfel ne vom putea îndeplini misiunea. Aspirația originară și misiunea Partidului Comunist Chinez este aceea de a dobândi fericirea poporului chinez și renașterea națiunii chineze. Această aspirație originară și această misiune reprezintă forța motrice care impulsionează Partidul Comunist Chinez să meargă necontenit înainte. Tuturor tovarășilor de partid trebuie să le bată inima la unison cu poporul chinez, trebuie să respire pentru eternitate același aer și să împărtășească aceeași soartă cu poporul, trebuie mereu să facă din aspirația poporului către o viață mai bună țelul propriei lor lupte, să continue să înainteze cu forță și vitejie spre realizarea grandiosului țel al marii renașteri a poporului chinez, cu spiritul alert și o atitudine dârză și combativă.

În momentul de față, atât în China, cât și în exterior au loc schimbări complexe și profunde. Dezvoltarea Chinei se află încă într-un moment al oportunităților strategice, cu perspective extrem de luminoase, dar în același timp se confruntă și cu provocări extrem de serioase. Tovarășii de partid trebuie cu orice preț să urce pe culmi înalte pentru a putea privi în depărtare, să fie pregătiți să facă față primejdiilor și în vremurile de siguranță, să aibă curajul de a se angaja în reforme, să aibă curajul de a inova, să nu devină niciodată rigizi și să nu stagneze niciodată. Trebuie să ne unim forțele pentru a călăuzi cetățenii țării aparținând diferitor grupuri etnice pentru a obține victoria totală în construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele, cât și în lupta pentru obținerea unei mărețe victorii a socialismului cu specific chinez al epocii moderne.

I. Munca și transformările istorice ale ultimilor cinci ani

Cei cinci ani ce s-au scurs de la cel de-al XVIII-lea Congres Național au reprezentat o perioadă cu totul remarcabilă în procesul de dezvoltare a partidului și a țării. Confruntați cu numeroase schimbări profunde atât pe plan intern, cât și extern, precum intrarea dezvoltării economice a Chinei într-o nouă stare de normalitate, mediul extern dominat de lipsa de vlagă a procesului de redresare economică mondială, frecventele turbulențe și conflicte locale sau agravarea problemelor globale, am urmat cu fermitate principiul de bază al căutării progresului concomitent cu menținerea stabilității, am făcut față dificultăților, am desțelenit noi drumuri și am obținut realizări istorice în domeniul deschiderii, al reformei și al modernizării socialismului.

Pentru a pune în faptă ideile celui de-al XVIII-la Congres Național, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a convocat șapte sesiuni plenare, în care a luat decizii și măsuri cu privire la diverse probleme de importanță majoră privitoare la reforma instituțiilor de stat și transformarea funcțiilor guvernamentale, reforma profundă și totală, promovarea totală a statului de drept, elaborarea celui de-al treisprezecelea Plan Cincinal și respectarea strictă a administrării partidului. În ultimii cinci ani am promovat în întregime planul integrat al „celor cinci sisteme"[1], am coordonat promovarea planului „celor patru strategii comprehensive"[2] și am înfăptuit cu succes cel de-al treisprezecele Plan Cincinal. Astfel, pentru cauza partidului și a întregii țări au fost create noi condiții.

·În consolidarea economiei am obținut importante realizări.

Am pus cu statornicie și tenacitate în aplicare noile idei despre dezvoltare, am adoptat cu hotărâre o concepție corectă despre dezvoltare, am schimbat metoda de dezvoltare și am ridicat neîncetat calitatea și eficiența. Economia a păstrat un ritm de creștere mediu spre înalt, situându-se pe un loc de frunte între principalele țări ale lumii. Cu o creștere a produsului intern brut de la 54 de triliarde la 80 de triliarde de yuani, China și-a menținut stabilă poziția a doua în lume și a adus o contribuție de peste 30% la creșterea economică globală. Reforma structurală pe partea ofertei a avansat puternic, structura economică s-a optimizat constant, industriile emergente, ca de exemplu economia digitală, au cunoscut o dezvoltare înfloritoare. Construcția de căi ferate de mare viteză, drumuri, poduri, precum și alte elemente de infrastructură, a avansat într-un ritm alert. Modernizarea agriculturii înaintează cu pași siguri, iar capacitatea anuală de producție de cereale a ajuns la 600 de milioane de tone. 80 de milioane de cetățeni din mediul rural s-au mutat în mediul urban pentru a deveni rezidenți ai orașelor, contribuind astfel la creșterea ratei anuale a nivelului de urbanizare cu 1,2 puncte procentuale. A crescut gradul de coordonare a dezvoltării regionale și au fost obținute rezultate remarcabile în realizarea inițiativei Belt and Road, dezvoltarea corelată a regiunii Beijing-Tianjin-Hebei și dezvoltarea regiunii economice a fluviului Yangtze. Datorită marilor eforturi depuse pentru realizarea strategiei de dezvoltare impulsionată de inovare, s-au obținut rezultate bogate în construirea unei țări bazate pe modelul inovației. O serie de mari realizări științifice și tehnologice precum: stația spațială Tiangong, submersibilul Jiaolong, telescopul sferic cu apertură de cinci sute de metri (FAST) Tianyan, satelitul de detectare a materiei negre Wukong, satelitul cuantic Mozi și avioane de mari dimensiuni, s-au succedat necontenit. Construcția pe insule și recife în Marea Chinei de Sud a continuat să avanseze. Noul sistem al economiei deschise a devenit tot mai robust, iar în ceea ce privește comerțul exterior, investițiile externe și rezervele valutare, China își menține poziția de lider mondial.

·Am obținut mari avansuri în realizarea unei reforme profunde și totale.

Am făcut pași rapizi și constanți în propulsarea unei reforme profunde și totale, am înlăturat cu hotărâre barierele instituționale din toate domeniile. Reforma s-a desfășurat cu forță în toate aspectele, a înregistrat progrese în numeroase domenii și a avansat în profunzime. Am depus eforturi pentru a o face mai sistematică, mai comprehensivă și mai bine coordonată și am extins-o și am aprofundat-o pas cu pas. Datorită celor peste 1500 de măsuri pe care le-am adoptat, s-au obținut evoluții spectaculoase în domenii importante și sectoare-cheie ale reformei și a fost stabilit în linii generale cadrul principal al reformei din cele mai importante domenii. Sistemul socialist cu specific chinez a devenit și mai desăvârșit, nivelul sistemului național de guvernanță și al capacității de guvernanță a cunoscut o vădită creștere, în același timp vitalitatea dezvoltării și a inovării au sporit și ele vizibil.

·Am făcut un mare pas înainte în întărirea democrației și a statului de drept.

Am dezvoltat în mod activ guvernarea democrației socialiste și am propulsat guvernarea bazată în totalitate pe lege. Am consolidat sistemul bazat pe unitatea organică dintre liderii de partid, cetățenii stăpâni în propria lor țară și statul de drept. Sistemele și mecanismele de conducere ale partidului au fost constant îmbunătățite, democrația socialistă s-a dezvoltat constant; democrația din interiorul partidului a devenit mai cuprinzătoare, iar democrația consultativă se află în plină desfășurare. Frontul patriotic unit și-a consolidat dezvoltarea, iar în domeniul afacerilor etnice și religioase au fost promovate idei novatoare. S-au obținut importante avansuri în legiferarea pe baze științifice, aplicarea strictă a legii, corectitudinea justiției și respectarea legii de către toți cetățenii țării. Statul, guvernarea și societatea bazate pe supremația legii se impulsionează reciproc. Sistemul statului de drept al socialismului cu specific chinez s-a ameliorat constant, iar ideea unei societăți bazate pe supremația legii a devenit vizibil mai puternică. Programul-pilot de monitorizare a reformei instituționale a obținut rezultate concrete, de asemenea, au fost luate măsuri eficiente pentru reforma sistemului administrativ, reforma sistemului juridic și dezvoltarea unui sistem de control și limitare a exercitării puterii.

·În domeniul cultural și ideologic am obținut un mare avans.

A fost consolidată capacitatea de conducere a partidului în domeniul muncii ideologice și a fost propulsată inovarea teoretică a partidului sub toate aspectele. Poziția călăuzitoare a marxismului în domeniul ideologic a devenit și mai clară. Socialismul cu specific chinez și Visul Chinez au pătruns adânc în inimile oamenilor. Valorile centrale ale socialismului și extraordinara cultură tradițională chineză au fost promovate la scară largă. Se desfășoară acțiuni solide și concrete de construire a unei civilizații spirituale de masă. Nivelul serviciilor culturale publice a crescut constant, creația literară și artistică a cunoscut o constantă înflorire, iar afacerile și producția culturală, o puternică dezvoltare. Construirea, administrarea și utilizarea paginilor web se ameliorează constant. Programele de fitness pentru toți și competițiile sportive s-au dezvoltat extensiv. Temele majore sunt tot mai răsunătoare, energia pozitivă tot mai viguroasă, încrederea în propria cultură a devenit evidentă, forța blândeții (soft power) a culturii chineze și puterea ei de influență au crescut enorm, iar solidaritatea ideologică a partidului și a întregii societății au devenit tot mai puternice.

·Viața poporului s-a îmbunătățit constant.

Ideea despre însemnătatea centrală a poporului a fost aplicată în profunzime. Astfel, s-au întreprins o serie de acțiuni în beneficiul cetățenilor, determinând o vizibilă creștere a sentimentului de satisfacție al populației. În ofensiva împotriva sărăciei s-au obținut progrese decisive. Șase milioane de cetățeni au fost eliberați din ghearele sărăciei, dobândind o situație stabilă, iar rata sărăciei a scăzut de la 10,2% la mai puțin de 4%. Domeniul educației a înregistrat progrese pe toate fronturile, remarcându-se o deosebită consolidare a învățământului din zonele centrale și rurale ale țării. Situația ocupării forței de muncă a înregistrat, de asemenea, o constantă ameliorare, cu o medie anuală de peste 13 milioane de noi locuri de muncă create în zonele urbane. Viteza creșterii veniturilor populației atât în mediul urban, cât și rural a depășit viteza creșterii economice, iar sectorul persoanelor cu venit mediu s-a extins constant. S-au pus bazele sistemului de asigurări sociale ce acoperă atât mediul urban, cât și pe cel rural, fapt care a condus la o importantă creștere a nivelului sănătății cetățenilor și al serviciilor medicale. S-au obținut, de asemenea, constante avansuri în asigurarea de locuințe la prețuri accesibile. Sistemul de guvernanță socială a fost ameliorat, situația generală a societății se menține stabilă, iar securitatea națională a fost puternic consolidată.

·S-au obținut rezultate remarcabile în construirea unei civilizații ecologice.

Construirea unei civilizații ecologice a fost viguros propulsată. Atât la nivel de partid, cât și la nivel național am devenit mai conștienți și mai activi în realizarea ideii unei dezvoltări ecologice, fapt care a marcat o clară schimbare în tendința de neglijare a protecției mediului înconjurător. Construirea sistemului instituțional al civilizației ecologice a fost accelerată, sistemul zonelor funcționale a fost treptat perfecționat, iar dezvoltarea sistemului-pilot al parcurilor naționale, activ promovată. Economia de resurse în toate planurile a fost în mod eficient impulsionată, determinând o puternică scădere a nivelului consumului de energie. Marile proiecte de protecție și reabilitare a mediului natural se desfășoară cu succes, iar rata acoperirii forestiere a crescut constant. Guvernanța ecologică a fost puternic consolidată, iar starea mediului, îmbunătățită. Am asumat o poziție de conducere în cooperarea internațională în domeniul combaterii schimbării climatice și am devenit una dintre importantele țări care conduc, participă și contribuie la construirea civilizației ecologice globale.

·Am deschis un nou stadiu în consolidarea și revitalizarea armatei.

În vederea înfăptuirii Visului Chinez și a visului întemeierii unei armate puternice, am elaborat o nouă orientare strategică militară, adaptată noilor circumstanțe, și am făcut toate eforturile posibile pentru a propulsa modernizarea apărării naționale și a armatei. Am convocat întâlnirea politică de lucru a armatei de la Gutian pentru a revigora și a dezvolta tradiția glorioasă și modul superior de acțiune al partidului și al armatei noastre. Ecosistemul politic al Armatei Poporului a fost eficient administrat. În reforma apărării naționale și a armatei s-au obținut avansuri istorice, au fost întemeiate Comisia Militară Centrală, teatrul de comandă responsabil pentru operații de război și serviciile militare responsabile pentru situații noi, fapt care a determinat o remodelare revoluționară a cadrului de organizare și a sistemului de rezistență al Armatei Poporului. Am consolidat antrenamentul militar pentru situații de război, în același timp am întreprins o serie de acțiuni eficiente în domenii precum protecția drepturilor maritime, combaterea terorismului, misiuni de salvare, menținerea păcii internaționale, serviciile de escortă în Golful Aden, importante misiuni de asistență umanitară etc. Procesul de dotare cu arme și echipamente militare a fost accelerat, iar în domeniul pregătirii pentru conflicte armate s-au înregistrat progrese notabile. Armata Poporului a înaintat cu pași fermi pe drumul construirii unei puternice Armate a Poporului cu specific chinez.

·Am obținut noi progrese în treburile legate de Hong Kong, Macao și Taiwan.

Am realizat pe deplin și cu mare precizie principiul „O țară, două sisteme" și am luat în totalitate și cu fermitate în mână dreptul de administrație centrală asupra regiunilor Macao și Hong Kong conferit prin constituție și legile fundamentale. Am aprofundat astfel relațiile de schimb și cooperare ale celor două regiuni cu restul Chinei și am menținut stabilitatea și prosperitatea lor. Am menținut principiul unei singure Chine și Consensul din 1992, am promovat dezvoltarea relațiilor pașnice dintre cele două țărmuri ale Strâmtorii Taiwan, am consolidat schimburile și cooperarea economică și culturală dintre cele două țărmuri, iar iar între liderii lor a avut loc o întâlnire istorică. Am răspuns într-o manieră adecvată schimbărilor de situație din Taiwan, ne-am opus cu fermitate și am încercat să stopăm forțele separatiste care militează pentru „independența Taiwanului" și am acționat cu putere pentru menținerea păcii și stabilității Strâmtorii Taiwan.

·Am desfășurat acțiuni diplomatice pe toate fronturile.

Prin propulsarea diplomației unei mari puteri cu specific chinez și prin realizarea de planuri diplomatice cuprinzătoare, organizate în funcție de numeroase niveluri și aspecte, am reușit să creăm condiții favorabile pentru dezvoltarea Chinei. Am clădit cu forțe reunite inițiativa Belt and Road, am fondat Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură (AIIB), am întemeiat Fondul Drumul Mătăsii, de asemenea, am organizat o serie de reuniuni, printre care: primul forum internațional de cooperare la nivel înalt Belt and Road, reuniunea informală a liderilor organizației Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), summit-ul G20 din Hangzhou, summit-ul țărilor BRICS din Xiamen și cea de-a patra Conferință privind Interacțiunea și Măsurile de Consolidare a Încrederii în Asia (CICA). Am pledat pentru construirea unei comunități umane cu un destin comun și am promovat evoluția sistemului global de guvernanță. Astfel am sporit impactul, influență și putere de modelare a Chinei la nivel internațional și am adus noi și importante contribuții la pacea și dezvoltarea lumii.

·Am obținut rezultate remarcabile în respectarea strictă a administrării partidului.

Am consolidat sub toate aspectele conducerea și structura de partid, am acționat cu hotărâre în vederea schimbării situației administrației slabe și relaxate de partid. I-am impulsionat pe membrii de partid să respecte cu strictețe statutul partidului. Am consolidat conștiința politică, viziunea cadrului general, conștiința problemelor centrale și a alinierii la aceleași idei. Am apărat cu hotărâre autoritatea puterii centrale și conducerea centrală unificată și am promovat o disciplină politică și norme politice stricte și imparțiale, pentru a îndeplini la toate nivelurile sarcinile politice de administrare a partidului. Am insistat asupra exigenței de „a ne examina în oglindă, a ne spăla, a ne primeni hainele și a ne lecui de metehne". Am desfășurat acțiuni practice de educație de masă și programul special de educație al celor „trei reguli stricte și trei pragmatisme"[3]. Am propulsat normalizarea și instituționalizarea educației pe modelul „a cunoaște două aspecte și a înfăptui unul", astfel încât toți membrii de partid să cunoască statutul și regulamentul partidului, dar și discursurilor politice (a cunoaște două aspecte) pentru a deveni astfel membri de partid competenți (a înfăptui unul), fapt ce a dus la consolidarea convingerilor și idealurilor tuturor membrilor și la fortificarea spiritului de partid. Am îndeplinit noi standarde potrivite noii ere în domeniul calității cadrelor, iar modul de selectare și utilizare a oficialilor a înregistrat o clară ameliorare. S-au înregistrat importante avansuri în reforma structurării instituționale a partidului și o constantă ameliorare a sistemului de reglementare a partidului.

Am scos în prim plan disciplina și am depus eforturi pentru a rezolva problemele cele mai stringente, anume acelea care au incitat reacțiile cele mai tari în rândul maselor populare și care constituie cea mai mare amenințare la adresa bazei administrative a partidului. Am adoptat o prevedere cu opt articole, prin care am sancționat sever formalismul, birocrația, hedonismul și extravaganța și ne-am opus cu fermitate privilegiilor. Folosul inspecțiilor „cu sabia în mână", cu o acoperire totală a comitetelor de partid atât la nivel central, cât și provincial, a fost vădit. Am pledat pentru neexceptarea nici unei zone de la lupta împotriva corupției, acoperirea totală și toleranța zero. Ne-am lansat cu fermitate în „lupta cu tigrii", „lovirea muștelor" și „vânătoarea de vulpi" și am reușit prin aceasta să atingem obiectivul de a face oamenii să nu mai îndrăznească să comită fapte de corupție. Cușca în care este prinsă corupția a devenit din ce în ce mai strânsă, digul împotriva gândurilor corupte este pe cale să fie clădit, avântul zdrobitor al luptei împotriva corupției a început să prindă formă și devine tot mai trainic.

Realizările din ultimii cinci ani au fost complet inovatoare și s-au extins în toate domeniile. Reforma înfăptuită în această perioadă a fost fundamentală și profundă. De cinci ani încoace, partidul nostru și-a asumat misiunea cu un imens curaj politic și cu un puternic simț al responsabilității. În acest fel am lansat o serie de idei, concepte și strategii noi, am adoptat o serie de principii și politici majore și am promovat o serie de lucrări și acțiuni importante. Am rezolvat numeroase probleme dificile, pe care de multă vreme doream, dar nu reușeam să le rezolvăm; am înfăptuit numeroase chestiuni importante pe care de multă vreme doream, dar nu reușeam, să le înfăptuim și am propulsat astfel cauza partidului și a țării către o reformă istorică. Această reformă istorică va avea un profund și semnificativ impact asupra dezvoltării cauzei partidului și a țării.

În ultimii cinci ani am făcut față cu mult curaj marilor încercări și primejdii cu care s-a confruntat partidul și problemelor stringente din interiorul său. Cu o voință fermă, cu un caracter moral și o atitudine onestă am vegheat la respectarea regulilor, am luptat contra corupției și a faptelor rele și am eliminat pericolele latente serioase. Drept urmare atmosfera vieții politice din interiorul partidului a fost împrospătată, iar ecosistemul politic al partidului a înregistrat o clară ameliorare. S-a înregistrat o notabilă creștere a creativității, coeziunii și combativității partidului și o puternică consolidare a solidarității de partid; relațiile partidului cu masele populare au fost, de asemenea, în mod clar ameliorate. În procesul revoluționar al forjării propriei structuri, partidul a devenit și mai puternic și a ajuns să emane o tot mai mare vitalitate, oferind eforturilor de dezvoltare a cauzei partidului și a țării o garanție politică extrem de trainică.

În același timp, trebuie să realizăm cu claritate că munca noastră are încă multe lipsuri și se confruntă cu numeroase provocări și dificultăți. Cele mai importante dintre acestea sunt cele ce urmează.

Există unele probleme importante cauzate de dezvoltarea neechilibrată și incompletă și care nu au fost încă rezolvate. Calitatea și eficiența dezvoltării nu sunt încă la înălțimea așteptată, capacitatea de inovare nu este suficient de puternică. Așteptăm ca nivelul economiei reale să se ridice, iar în domeniul potecției mediului avem sarcini grele de îndeplinit și o cale lungă de mers.

În ceea ce privește traiul populației există încă numeroase slăbiciuni, iar sarcinile ce au rămas de îndeplinit în ofensiva împotriva sărăciei sunt imense și dificile. Decalajul dintre dezvoltarea rurală și urbană și a diferitelor regiuni, precum și a distribuției veniturilor este încă destul de mare. Într-o serie de domenii, printre care ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, locuințele și îngrijirea bătrânilor, populația se confruntă cu numeroase probleme.

Nivelul de civilitate al societății trebuie încă ridicat, contradicțiile și problemele sociale sunt stratificate și întrețesute. Sarcina de a garanta statul de drept este în continuare extrem de grea, iar sistemul și capacitatea de guvernanță trebuie, de asemenea, întărite. Lupta ideologică este în continuare complicată, iar securitatea națională se confruntă cu noi situații. Trebuie făcute avansuri în aplicarea unor planuri de reformă și a unor măsuri și politici majore. În procesul de construire a partidului există încă numeroase verigi slabe. Pentru rezolvarea tuturor acestor probleme se impune să depunem eforturi.

Realizările din ultimii cinci ani sunt roadele conducerii ferme a Comitetului Central al Partidului, dar, în și mai mare măsură, sunt roadele strădaniilor comune ale întregului partid și ale cetățenilor de toate etniile. În calitate de reprezentant al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vreau să transmit cele mai sincere mulțumiri cetățenilor aparținând tuturor grupurilor etnice, tuturor formațiunilor politice democratice, tuturor organizațiilor cetățenești, patrioților din toate sectoarele, compatrioților din zonele administrative speciale Hong Kong și Macao, compatrioților din Taiwan și din diaspora, precum și prietenilor din toată lumea care și-au arătat preocuparea și și-au oferit sprijinul pentru modernizarea Chinei!

Tovarăși! În perioada de început a deschiderii și a reformei, partidul nostru a lansat un mare apel, îndemnându-ne să ne urmăm propria cale și să construim socialismul cu specific chinez. De atunci încoace, partidul nostru a condus cetățenii chinezi de toate etniile să lupte neobosit împreună, a propulsat China, prin puterea sa economică, puterea sa științifică și tehnologică, puterea sa de apărare și puterea sa națională, în rândul liderilor mondiali. A impulsionat ascensiunea Chinei pe o poziție internațională fără precedent. În înfățișarea partidului, a țării, a poporului, a armatei și a întregului popor chinez s-a produs o schimbare fără precedent care a făcut poporul chinez să se înalțe cu o atitudine complet nouă în Orient.

Prin îndelungatele sale eforturi, socialismul cu specific chinez a pășit într-o nouă eră, marcând noul orizont istoric al dezvoltării Chinei.

Faptul că socialismul cu specific chinez a pășit într-o nouă eră înseamnă că poporul chinez, care începând cu epoca modernă a trecut prin îndelungate chinuri, a făcut spectaculoase salturi din momentul în care s-a ridicat în picioare pentru a se fortifica și a se îmbogăți, și a îmbrățișat perspectiva luminoasă a înfăptuirii măreței sale renașteri. Înseamnă că, în secolul al XXI-lea, socialismul științific emană o puternică vitalitate in China și că a înălțat mărețul său stindard al socialismului cu specific chinez asupra întregii lumii. Înseamnă că drumul, teoria, sistemul și cultura socialismului cu specific chinez s-au dezvoltat neîncetat și au deschis drumul dezvoltării Chinei spre modernizare. Ele oferă oportunități complet noi popoarelor și țărilor din întreaga lume care doresc în același timp să-și accelereze dezvoltarea și să-și mențină independența și își aduc contribuția la rezolvarea problemelor întregii omeniri cu ajutorul înțelepciunii și al soluțiilor chineze.

Această nouă eră continuă opera predecesorilor și deschide noi drumuri pentru viitor, este o eră în care lupta pentru marea victorie a socialismului cu specific chinez continuă în contextul noilor condiții istorice. O eră în care vom obține victoria totală în construirea societății moderat prospere sub toate aspectele și în care se va realiza construirea completă a unei țări socialiste moderne și puternice. Este era în care cetățenii de toate etniile își unesc eforturile pentru a crea o viață mai bună și pentru a realiza treptat țelul de a aduce prosperitate întregului popor. Este era în care vlăstarele națiunii chineze își vor uni forțele și gândurile și se vor strădui din răsputeri să realizeze mărețul vis al renașterii naționale a Chinei. Este era în care ne apropiem pe zi ce trece mai mult de centrul scenei mondiale și în care vom aduce întregii omeniri contribuții și mai mari.

Socialismul cu specific chinez a pășit într-o nouă eră, în care principalele contradicții ale societății chineze au trecut printr-o transformare, dând naștere contradicției dintre necesitatea tot mai mare a populației de a se bucura de o viață bună și dezvoltarea dezechilibrată și incompletă. China a găsit o soluție stabilă pentru asigurarea necesităților de bază ale populației sale de peste un miliard de locuitori, în linii generale a realizat prosperitatea moderată și în curând va desăvârși procesul de construire a unei societăți moderat prospere. Nevoia populației de a se bucura de o viață bună este satisfăcută la o scară tot mai largă. Cerințele ridicate nu au crescut doar în privința vieții materiale și culturale, ci și în domenii precum democrația, statul de drept, echitatea, justiția, securitatea sau mediul înconjurător. În același timp, nivelul capacității de producție al societății chineze în general a înregistrat o creștere notabilă în numeroase aspecte, astfel încât, din perspectiva capacității de producție, am pășit în rândul avangărzii lumii. Una dintre problemele cele mai acute este aceea a dezvoltării dezechilibrate și incomplete, care s-a transformat în principala piedică în calea satisfacerea necesității tot mai mari a poporului de a se bucura de o viață mai bună.

Trebuie știut faptul că transformarea contradicțiilor societății chineze este legată de transformările istorice ale situației generale, fapt care confruntă munca partidului și a întregii țări cu multe cerințe noi. Pe baza continuării promovării dezvoltării, trebuie să ne străduim să soluționăm problemele dezvoltării dezechilibrate și incomplete, să depunem mari eforturi pentru sporirea calității și eficienței dezvoltării, să satisfacem tot mai bine nevoile de toate felurile ale cetățenilor, cum ar fi cele economice, politice, culturale, sociale sau ecologice, dar și să propulsăm și mai mult dezvoltarea oamenilor și progresul societății sub toate aspectele.

Trebuie știut că transformarea contradicțiilor societății chineze nu a modificat judecățile noastre cu privire la etapa istorică în care se află socialismul chinez. Starea fundamentală de fapt a Chinei, anume aceea că ne aflăm încă și vom continua pentru multă vreme să ne aflăm în etapa inițială a socialismului, nu s-a schimbat. Faptul că țara noastră se bucură de statutul de cea mai mare țară în curs de dezvoltare a lumii nu s-a schimbat. Întregul partid trebuie să înțeleagă foarte bine această stare de fapt fundamentală, care ne plasează în stadiul inițial al socialismului și trebuie să se stabilească ferm în această realitate majoră, reprezentată de etapa inițială a socialismului. Trebuie să menținem cu fermitate linia fundamentală a partidului, deorece ea este cea care asigură forța de viață a vieții și a partidului, precum și fericirea poporului. Trebuie să conducem și să unim cetățenii aparținând tuturor etniilor, pentru a ne concentra împreună asupra dezvoltării economice. Trebuie să menținem „cele patru principii fundamentale"[4], să menținem politica de deschidere și reformă, să stăm pe propriile noastre picioare, să ne dăm toată silința să fim întreprinzători și să luptăm pentru transformarea Chinei într-o țară socialistă puternică, modernă, bogată, democratică, avansată cultural, armonioasă și frumoasă.

Tovarăși! Intrarea socialismului cu specific chinez într-o nouă eră are o deosebită semnificație pentru istoria dezvoltării Republicii Populare Chineze și a națiunii chineze. De asemenea, are o deosebită semnificație pentru istoria dezvoltării socialismului în întreaga lume și pentru istoria dezvoltării societății umane. Întregul partid trebuie să fie însuflețit de o încredere neclintită și să muncească din greu pentru a obține realizări, astfel încât să facă socialismul cu specific chinez să arate o și mai puternică vitalitate.

II. Misiunea istoică a Partidului Comunist Chinez în noua eră

Cu o sută de ani în urmă, sunetul salvelor Revoluției din Octombrie i-a adus Chinei marxism-leninismul, care a găsit în adevărul său științific o cale de ieșire pentru problemele cu care se confrunta. Din mișcările sociale agitate ale epocii moderne, din opoziția poporului față de orânduirea feudalistă și lupta îndârjită împotriva invaziei străine, din procesul de fuziune al marxism-leninismului cu mișcarea muncitorească a luat apoi naștere în anul 1921 Partidul Comunist Chinez, ca răspuns la toate aceste mișcări. De atunci, s-a transformat în coloana vertebrală a luptei poporului pentru dobândirea independenței naționale și a fericirii, precum și pentru eliberarea, prosperitatea și bogăția țării. Astfel, starea de pasivitate a poporului chinez a fost transformată în spirit de inițiativă.

Poporul chinez, cu o istorie de mai bine de cinci mii de ani, a creat o cultură strălucită, a adus contribuții remarcabile la dezvoltarea omenirii și a devenit astfel una dintre cele mai mărețe națiuni ale lumii. După Războiul Opiului, China s-a cufundat într-o epocă întunecată a tulburărilor interne și agresiunilor externe. În țara sfâșiată de conflicte, poporul, copleșit de mizeria cruntă, a traversat o epocă de grele încercări. Pentru a înfăptui renașterea poporului chinez, nenumărați oameni de omenie, însuflețiți de idealuri înalte, au dat o luptă demnă de a fi cântată în poeme de slavă, înaintând cu dârzenie și fermitate pe urmele camarazilor căzuți. Deși au încercat toate mijloacele posibile, în cele din urmă n-au reușit totuși să schimbe natura vechii societăți chineze, nici viața mizerabilă a poprului chinez.

Înfăptuirea marii renașteri naționale este visul cel mi grandios al poporului chinez începând din epoca modernă. Odată întemeiat, Partidul Coumunist Chinez și-a făcut din realizarea comunismului țelul său ultim și idealul său suprem și și-a asumat misiunea istorică de a realiza marea renaștere a poporului chinez, fără a întoarce o clipă privirea înapoi. A unit și a condus poporul într-o luptă extrem de anevoioasă și a scris astfel o magnifică epopee plină de un eroism capabil să răstoarne munți.

Partidul nostru a fost profund conștient de faptul că pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez era necesar să fie răsturnați cei trei munți care îl oprimau: imperialismul, feudalismul și capitalismul birocratic, astfel încât să poat fi înfăptuite independența națională, eliberarea poporului, unificarea națională și stabilitatea socială. Partidul nostru a unit și a condus poporul în căutarea drumului revoluționar corect, încercuind orașele cu ajutorul zonelor rurale și acaparând puterea politică cu forța armelor. După douăzeci și opt de ani de lupte grele am împlinit Revoluția Noii Democrații, iar în anul 1949 am întemeiat Republica Populară Chineză și am înfăptuit astfel uriașul salt de la milenara politică autocratică feudală a Chinei la democrația poporului.

Partidul nostru a fost profund conștient de faptul că pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez era necesar să fie întemeiat un sistem social avansat, adecvat realității Chinei. Partidul nostru a unit și a călăuzit poporul în îndeplinirea revoluției socialiste, în întemeierea socialismului ca regim fundamental și în promovarea construirii sale. Astfel a fost îndeplinită cea mai extinsă și cea mai profundă transformare socială din istoria națiunii chineze. Ea a creat premisele politice fundamentele și temelia instituțională ale oricărei dezvoltări și ale oricărui progres. Astfel s-a realizat un uriaș salt prin care națiunea chineză și-a întors radical destinul de declin continuu al epocii moderne, la înaintarea constantă spre bogăție, prosperitate și putere.

Partidul nostru a fost profund conștient de faptul că pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez trebuia să urmăm mersul vremurilor, să ne conformăm la dorințele poporului, să avem curajul să realizăm deschiderea și reforma, penru a face cauza partidului și a poporului să fie întotdeauna plină de o puternică forță care să-i asigure dârza și neînfricata înaintare. Partidul nostru a unit și a condus poporul în înfăptuirea noii și măreței revoluții a reformei și a deschiderii, în înlăturarea tuturor obstacolelor ideologice și instituționale care împiedicau țara și națiunea să se dezvolte și în deschiderea drumului socialismului cu specific chinez. Astfel am făcut China să înainteze cu pași mari pentru a prinde vremurile din urmă.

De nouăzeci și șase de ani încoace, pentru realizarea revoluției istorice a marii renașteri a poporului chinez, fie că a fost slab sau puternic, confruntat cu împrejurări când prielnice, când potrivnice, partidul nostru, cu voința neclintită ca o săgeată ce se avântă înainte, nu și-a schimbat niciodată aspirațiile originare. A unit și a condus poporul când acesta trebuia să îndure vitregiile vremurilor, să facă față nenumăratelor primejdii, să facă enorme sacrificii, să cuteze să înfrunte toate complicațiile, să aibă curajul să-și îndrepte greșelile. Astfel am învins noi și noi greutăți ce păreau de neînvins, înscriind necontenit strălucite miracole în cartea istoriei omenirii.

Tovarăși! Astăzi, mai mult decât în oricare altă epocă a istoriei, suntem mai aproape, mai plini de încredere și de capacitatea de a realiza țelul măreței renașteri a națiunii chineze.

„Când pornim la un drum de o sută de li[5], după ce am străbătut nouăzeci, se cuvine să ne considerăm de abia la jumătatea drumului." Marea renaștere a națiunii chineze, pentru a putea fi împlinită, nu poate fi întâmpinată într-o manieră relaxată, cu surle și tobe. Întregul partid trebuie să se pregătească să depună eforturi și mai mari și să muncească și mai din greu.

Pentru a ne îndeplini grandiosul vis trebuie să ducem o luptă grandioasă. Societatea progresează în mijlocul mișcărilor contradictorii, iar unde există contradicții există și luptă. Partidul nostru, dacă dorește să unească și să conducă poporul pentru a înfrunta marile provocări, a face față marilor riscuri, a depăși marile piedici și a rezolva marile contradicții cu eficiență, trebuie să dea o mare luptă cu numeroase caracteristici istorice noi. Orice gând sau acțiune care tânjește după huzur, se complace în pasivitate și trândăvie sau evită contradicțiile este greșit.

Întregul partid trebuie să fie și mai conștient de necesitatea de a susține cu fermitate conducerea partidului și regimul socialist și de a ne opune cu fermitate oricăror vorbe sau fapte care înceracă să le slăbească, să le distorsioneze sau să le nege. Trebuie să apere într-o manieră și mai conștientă interesele cetățenilor și să se opună cu fermitate oricăror acțiuni care aduc daune intereselor cetățenilor și determină depărtarea de masele populare. Trebuie să se dedice într-un mod și mai conștient curentului actual al reformei și inovației și să înlăture cu fermitate toate problemele cronice. Trebuie să apere într-un mod și mai conștient suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale țării și să se opună cu fermitate oricăror acțiuni care duc la dezbinarea patriei sau care distrug solidaritatea națională și stabilitatea și armonia socială. Trebuie să se păzească într-o manieră și mai conștientă de orice fel de riscuri și să lupte cu dârzenie pentru a face față tuturor dificultăților și provocărilor apărute în domeniile politic, economic, cultural sau social, dar și în domeniul natural.

Întregul partid trebuie să fie deplin conștient de durată îndelungată, complexitatea și enorma dificultate a acestei grandioase lupte. Trebuie să ne dezvoltăm spiritul și abilitățile combative și să ne dăm neobosit silința să dobândim noi victorii în această grandioasă bătălie.

Pentru a ne realiza grandiosul vis trebuie să construim un proiect grandios. Acest proiect grandios este noul proiect de construire a partidului, care se află în plină desfășurare. Istoria a demostrat și continuă să demonstreze că fără conducerea Partidului Comunist Chinez, renașterea națională nu este decât o iluzie. Partidul nostru trebuie întotdeauna să fie în avangarda vremurilor și coloana vertebrală a poporului, să rămână mereu un partid de guvernământ marxist, să reziste mereu la toate încercările. Toți membrii de partid trebuie să consolideze într-o manieră și mai conștientă spiritul de partid și principiile partidului, să cuteze să vorbească deschis și să cuteze „să se răzuiască oasele pentru a înlătura răul", să înlăture orice element care vatămă progresismul sau întinează puritatea partidului, să purifice partidul de orice microb care distruge țesuturile sale sănătoase. Trebuie să consolidăm necontenit puterea partidului de conducere politică, de îndrumare ideologică, de organizare a maselor și de mobilizare a societății, pentru a ne asigura astfel că va putea păstra veșnic o puternică forță vitală și o viguroasă putere de luptă.

Pentru a putea realiza mărețul nostru vis trebuie să înfăptuim o cauză măreață. Începând cu inițierea politicii de reformă și deschidere, socialismul cu specific chinez a fost subiectul principal al tuturor teoriilor și practicilor. El este realizarea fundamentală obținută de partidul și poporul acesta care au îndurat nenumărate vitregii și au plătit un preț enorm. Calea socialismului cu specific chinez este calea necesară a modernizării socialiste și a creării unei vieți mai bune pentru popor. Sistemul teoretic al socialismului cu specific chinez este cadrul ideologic corect pentru călăuzirea partidului și a poporului în realizarea marii renașteri naționale. Sistemul socialist cu specific chinez este garanția instituțională fundamentală a dezvoltării și progresului Chinei contemporane. Cultura socialismului cu specific chinez este puternica forță spirituală care îi stimulează pe toți membrii partidului, întreaga țară și pe membrii tuturor grupurilor etnice ale Chinei să înainteze cu vitejie. Întregul partid trebuie să consolideze într-o manieră și mai conștientă încrederea în sine, precum și în teoria, sistemul și cultura sa. Nu trebuie să mergem pe drumurile rigide și izolate ale trecutului, nici pe calea greșită a modificării principiilor noastre. Trebuie să ne menținem atitudinea politică neclintită, să întreprindem fapte concrete pentru a aduce prosperitate țării și să lucrăm în continuare neabătuți pentru dezvoltarea socialismului cu specific chinez.

Grandioasa luptă, grandiosul proiect, măreața cauză și mărețul vis sunt intim legate, se întrepătrund și interacționează. Dintre ele, cel care joacă un rol hotărâtor este noul și grandiosul proiect al construirii partidului. Pentru a propulsa acest grandios proiect trebuie îmbinate punerea în practică a grandioasei lupte, a măreței cauze și a mărețului vis. Trebuie să garantăm că, în procesul istoric, în mijlocul profundelor schimbări ale situației mondiale, partidul va putea mereu să pășească în prima linie; în înfruntarea numeroaselor riscuri și provocări interne și externe, va fi mereu coloana vertebrală a întregului popor, iar în susținerea fermă și dezvoltarea socialismului cu specific chinez, va constitui mereu un puternic nucleu de conducere.

Tovarăși! Misiunea noastră ne cheamă să ne asumăm datoria. Misiunea noastră ne călăuzește spre viitor. Nu trebuie să înșelăm așteptările poporului care ne-a încredințat o grea sarcină, trebuie să ne arătăm demni de alegerea istoriei. Ca parte a mărețelor înfăptuiri ale socialismului cu specific chinez al noii ere, haideți să îndemnăm, prin conducerea puternică și lupta dârză a partidului, vlăstarele țării să-și croiască neobosite prin luptă drumul înainte și să adune o uriașă forță, cu care să clădească împreună, cu inimile însuflețiți de aceeași voință Visul Chinez!

III. Gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră

și politica fundamentală de urmat

Începând cu cel de-al XVIII-lea Congres Național, schimbările situației interne și externe, precum și progresul în toate afacerile Chinei au ridicat o importantă problemă. Este necesar să dăm un răspuns sistematic care să îmbine teoria cu practica la următoarele întrebări: Ce fel de socialism cu specific chinez ar trebui să susținem și să dezvoltăm în această nouă eră și în ce fel ar trebui să o facem? Aceasta include și obiectivul general, sarcinile generale, planul general și strategia generală a socialismului cu specific chinez, dar și alte aspecte precum direcția, metodele și forța motrice a dezvoltării; pașii strategici, condițiile externe și garanțiile politice. De asemenea, analiza teoretică și orientarea politicilor în domenii precum economia, politica, statul de drept, știința și tehnica, traiul cetățenilor, problemele etnice și religioase, societate, cultura mediului, securitatea națională, apărarea și forțele armate, principiul „O țară, două sisteme" și unificarea patriei, frontul unit, afacerile exterioare și construirea partidului, trebuie făcută pe baza noilor practici, pentru a putea aduce beneficii menținerii și dezvoltării socialismului cu specific chinez.

În privința acestei însemnate probleme a vremii, partidul s-a lăsat în mod statornic ghidat de marxism-leninism, de gândirea lui Mao Zedong, teoriile lui Deng Xiaoping, importanta teorie a „triplei reprezentativități"[6] și concepția științifică asupra dezvoltării. A continuat să susțină cu fermitate ideea eliberării, căutarea adevărului în fapte reale, înaintarea odată cu vremurile, realismul și pragmatismul. A continuat să susțină materialismul dialectic și materialismul istoric și a menținut o legătură strânsă între noile condiții ale epocii și necesitățile pragmatice. Și-a aprofundat cunoașterea despre regulile de guvernare ale Partidului Comunist Chinez, regulile construirii socialismului și regulile dezvoltării societății umane cu ajutorul unei perspective complet noi. Datorită dificilelor explorări teoretice pe care le-a întreprins, a obținut roade bogate în domeniul inovării teoretice și a reușit astfel să modeleze gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră.

Gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră arată cu claritate că sarcina globală a menținerii și dezvoltării sale este realizarea modernizării sale și a renașterii naționale și mai arată că, pe baza întemeierii societății moderat prospere sub toate aspectele, se impune ca, până la mijlocul secolului, să se realizeze în două etape construirea unei țări socialiste puternice, moderne, bogate, democratice, avansate cultural, armonioase și frumoase. De asemenea, arată cu claritate că în această nouă eră, principala contradicție socială a Chinei este cea dintre nevoia pe zi ce trece mai mare a cetățenilor de a se bucura de o viață mai bună și dezvoltarea neechilibrată și insuficientă, că trebuie susținută cu fermitate ideea despre importanța centrală a poporului, că trebuie impulsionată neîncetat dezvoltarea plenară a oamenilor și prosperitatea împărtășită a tuturora. Arată cu claritate că planul general al cauzei socialismului cu specific chinez este „planul integrat al celor cinci sisteme", iar planul strategic este cel al „celor patru strategii comprehensive" și scoate în evidență importanța consolidării încrederii în calea, teoria, sistemul și cultura proprie. Arată cu claritate că obiectivul general de aprofundare a reformei în toate domeniile țintește la ameliorarea și dezvoltarea sistemului socialist cu specific chinez și propulsarea modernizării sistemului și a capacității de guvernanță a Chinei. Arată cu claritate că obiectivul general de a promova statul de drept echivalează cu construirea unui sistem bazat pe supremația legii al socialismului cu specific chinez și construirea unui stat de drept socialist. Arată cu claritate că obiectivul partidului de a construi o apărare puternică în noua eră țintește la construirea unei Armate a Poporului cu un comportament ales, care să asculte de îndrumarea partidului și să aibă capacitatea să iasă învingătoare în bătălii, pentru a o transforma astfel într-una din cele mai de frunte armate ale lumii. Arată cu claritate că diplomația de mare țară cu specific chinez promovează construirea unor relații internaționale de tip nou și a unei comunități umane cu un destin comun. Arată cu claritate că trăsătura esențială și cel mai important atu al socialismului cu specific chinez sunt ambele reprezentate de faptul că se află sub conducerea Partidului Comunist Chinez. Prin urmare, partidul este cea mai înaltă putere de conducere politică, fapt ce formulează exigențele generale de construire a partidului în noua eră și scoate în evidență rolul important jucat de dezvoltarea politică în construirea partidului.

Gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră reprezintă o moștenire și o dezvoltare a marxism-leninismului, a gândirii maoiste, a teoriei lui Deng Xiaoping, a importantei gândiri a „triplei reprezentări" și a concepției despre dezvoltarea științifică. Ea reprezintă rezultatul cel mai nou al procesului de adaptare a marxismului la contextul chinez obținut prin cristalizarea experienței practice și a înțelepciunii colective a poporului și partidului. Este o importantă componentă a sistemului teoretic al socialismului cu specific chinez, care ghidează acțiunea tuturor membrilor de partid și întregul popor în lupta pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez. De aceea trebuie continuată pe termen lung și dezvoltată continuu.

Toți membrii de partid trebuie să dobândească o înțelegere profundă a esenței și a conținutului profund al spiritului gândirii privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră și să o pună pe deplin și cu precizie în practică în toate lucrările lor.

1. Menținerea cu fermitate a conducerii partidului în toate lucrările

Partidul își exercită conducerea pe teritoriul întregii țări și în toate domeniile: problemele partidului, ale guvernării, ale armatei, ale poporului, ale educației. Ca atare trebuie să-și consolideze conștiința politică, a aprecierii situației generale, conștiința problemelor centrale și a alinierii la aceleași idei. Trebuie să menținem într-o manieră conștientă autoritatea centrală și conducerea unificată a partidului. Să fim conștienți de necesitatea de a menține consensul cu Comitetul Central al Partidului în gândire, orientare politică și acțiune, de a perfecționa instituțiile și mecanismele de susținere a partidului și de a menține ideea dominantă a urmăririi progresului concomitent cu asigurarea stabilității. Să propulsăm într-o manieră coordonată „planul integrat al celor cinci sisteme" și planul general al „celor patru strategii comprehensive". Să sporim puterea și fermitatea partidului de a-și menține direcția, de a face planuri, de a stabili politici și de a propulsa reforma și să garantăm că partidul va putea mereu să-și asume controlul asupra situației generale și să coordoneze eforturile tuturor părților implicate.

2. Menținerea cu fermitate a ideii însemnătății centrale a poporului

Poporul este creatorul istoriei, este forța fundamentală care hotărăște destinul partidului și al țării. De aceea trebuie să menținem cu fermitate poziția suverană a poporului și principiul conform căruia partidul este întemeiat pentru binele public și trebuie să-și exercite guvernarea în beneficiul poporului. Trebuie să înfăptuim scopul fundamental de a sluji din toată inima poporul și să punem în practică orientarea de masă în toate activitățile de guvernare a țării. Trebuie să facem din aspirația poporului către o viață mai bună obiectivul luptei noastre și să ne sprijinim pe popor pentru a realiza înfăptuiri istorice.

3. Continuarea aprofundării reformei în toate domeniile

Numai socialismul poate salva China, numai reforma și deschiderea pot asigura dezvoltarea Chinei, dezvoltarea socialismului și dezvoltarea marxismului. Trebuie să menținem cu fermitate și să desăvârșim regimul socialist cu specific chinez, să propulsăm constant modernizarea sistemului și a capacității de guvernare. Trebuie să eliminăm cu hotărâre toate ideile și concepțiile perimate și abuzurile instituționale și să dărâmăm obstacolele ridicate de solidificarea intereselor. Trebuie să asimilăm rezultatele culturale benefice ale întregii omeniri pentru a construi un sistem instituțional cu o organizare desăvârșită, bazat pe norme științifice, cu o funcționare eficientă, și să dezvoltăm complet avantajele regimului socialist al Chinei.

4. Adoptarea unui nou concept al dezvoltării

Dezvoltarea reprezintă cheia și fundamentul rezolvării tuturor problemelor țării noastre. Devoltarea noastră trebuie să fie una științifică. Trebuie să înfăptuim neabătuți conceptul dezvoltării inovative, coordonate, ecologice, deschise, de care să se poată bucura toți cetățenii. Să menținem cu fermitate și să desăvârșim sistemul economic și sistemul de distribuție de bază de orientare socialistă al Chinei, să consolidăm și să dezvoltăm fără șovăială economia publică, să impulsionăm, să sprijinim și să călăuzim dezvoltarea economiei non publice. Să facem piața să joace un rol hotărâtor în alocarea resurselor, să participăm în mod activ la procesul de globalizare economică, să dezvoltăm o economie deschisă de un și mai înalt nivel și să consolidăm puterea economică și puterea generală a țării.

5. Menținerea statutului poporului de stăpân al țării

Menținerea cu fermitate a unității organice dintre conducerea partidului, statutul poporului de stăpân al țării și respectarea statului de drept sunt cerințele necesare ale dezvoltării politice a socialismului. Trebuie să urmăm cu fermitate drumul dezvoltării politice a socialismului cu specific chinez; să menținem cu fermitate și să desăvârșim sistemul Adunării Naționale a Poporului, sistemul cooperării pluripartide și consultării politice sub conducerea Partidului Comunist Chinez, sistemul autonomiei regionale a minorităților etnice și sistemul autogestiunii la nivel de comunitate; să consolidăm și să dezvoltăm un front unit patriotic cât mai extins posibil. Trebuie să dezvoltăm democrația consultativă de tip socialist, să întărim sistemul democratic, să îmbogățim formele de democrație și să deschidem noi canale democratice. Trebuie, în fine, să garantăm ca principiul ce conferă poporului statutul de stăpân al țării să fie cu adevărat aplicat în viața politică și socială a țării.

6. Menținerea cu fermitate a statului de drept în toate domeniile

Guvernarea în acord cu legea în toate domeniile este o cerință esențială și o garanție importantă a socialismului cu specific chinez. Conducerea partidului trebuie să fie exercitată în întregul proces și în toate aspectele guvernării în conformitate cu legea. Trebuie să urmăm neabătuți drumul guvernării bazate pe lege al socialismului cu specific chinez, să desăvârșim sistemul său juridic ce are în centru constituția, să clădim sistemul statului de drept al socialismului cu specific chinez, să construim un stat de drept socialist și să dezvoltăm teoria statului de drept a socialismului cu specific chinez. Trebuie să continuăm să propulsăm simultan guvernarea pe baza legii, exercitarea puterii pe baza legii și administrația pe baza legii. Să continuăm cu fermitate dezvoltarea unitară a statului de drept, a guvernului de drept și a societății de drept. Trebuie să continuăm să îmbinăm guvernarea bazată pe lege cu guvernarea bazată pe virtute și să menținem unitatea organică a guvernării țării pe baza legii cu administrarea partidului pe baza regulilor. Să consolidăm reforma sistemului juridic și să ridicăm nivelul educației cu privire la primatul legii și integritatea morală a poporului.

7. Menținerea cu fermitate a valorilor centrale ale socialismului

Încrederea în propria cultură este o forță fundamentală pentru dezvoltarea unei țări și a unei națiuni, o forță extrem de importantă și durabilă. Trebuie să continuăm să susținem marxismul, să facem idealurile ambițioase ale comunismului și idealurile comune ale socialismului cu specific chinez să se înalțe cu fermitate. Trebuie să cultivăm și să punem în practică valorile esențiale ale socialismului și să ne consolidăm neîncetat dreptul de inițiativă și de exprimare în plan ideologic. Trebuie să propulsăm transformarea creativă și dezvoltarea inovatoare a extraordinarei tradiții culturale a Chinei, să ducem mai departe moștenirea culturii revoluționare și să dezvoltăm cultura avansată a socialismului. În plus, trebuie să nu ne uităm originile, să asimilăm elemente din exterior și să privim către viitor, pentru a cosolida și mai mult spiritul chinez, valorile chineze și forța Chinei și pentru a oferi poporului o îndrumare spirituală.

8. Garantarea și ameliorarea în continuare a nivelului de viață al cetățenilor prin dezvoltare

Promovarea bunăstării cetățenilor este scopul fundamental al dezvoltării. Trebuie să ne concentrăm și mai mult asupra satisfacerii intereselor și a rezolvării problemelor legate de nivelul de trai al cetățenilor. Trebuie să umplem lipsurile prin dezvoltare, să promovăm dreptatea și echitatea socială. Să obținem neîncetat noi progrese în asigurarea de îngrijire pentru bătrâni și preșcolari, educație pentru elevi și studenți, beneficii pentru oamenii muncii, îngrijire pentru bolnavi, locuințe pentru cei care au nevoie și ajutor pentru categoriile defavorizate. Trebuie să întreprindem o puternică ofensivă împotriva sărăciei, pentru a garanta tuturor cetățenilor posibilitatea de a avea în și mai mare măsură sentimentul satisfacției de a putea clădi împreună bazele dezvoltării și de a se bucura împreună de beneficiile ei. Trebuie să propulsăm constant dezvoltarea plenară a oamenilor și bunăstarea împărtășită a tuturor cetățenilor. Trebuie să construim o Chină pașnică, să consolidăm și să inovăm guvernanța socială, să menținem stabilitatea și armonia socială, să garantăm stabilitatea pe termen lung a țării și condiții plăcute și pașnice de muncă și de viață pentru cetățenii țării.

9. Asigurarea conviețuirii armonioase a omului cu mediul conjurător

Construirea unei civilizații ecologice este marele proiect al mileniului necesar dezvoltării durabile a poporului chinez. Trebuie să fundamentăm și să punem în practică ideea conform căreia a avea „munți verzi și ape albastre" înseamnă a poseda „mine de aur și râuri de argint". Trebuie să urmăm cu fermitate politica națională a economisirii resurselor și a protejării mediului înconjurător și să tratăm mediul înconjurător ca pe propria noastră viață. Trebuie să elaborăm un plan general de administrare a munților, râurilor, apelor pădurilor, terenurilor agricole și a pășunilor. Să realizăm cel mai strict sistem de protecție al mediului și să creăm forme ecologice de trai și de dezvoltare.

Trebuie să pășim cu fermitate pe drumul dezvoltării durabile care cuprinde creșterea producției, o viață prosperă și un mediu înconjurător curat. Trebuie să construim o Chină frumoasă, să creăm un mediu de viață și de producție de calitate pentru cetățeni și să ne aducem contribuția la securitatea ecologică a întregii lumi.

10. Menținerea unei abordări integrate a securității naționale

Să realizăm o planificare integrată a dezvoltării și a securității, să fim conștienți de posibilele dificultăți, să ne pregătim în vremuri de pace pentru a înfrunta primejdiile viitoare. Acestea sunt principiile majore ale guvernării partidului. Trebuie să punem interesul țării mai presus de orice, să privim siguranța cetățenilor drept țelul nostru și securitatea politică drept fundamentul acțiunilor noastre. Trebuie să realizăm o planificare integrată a securității interne și externe, a securității teritoriului și a cetățenilor, a securității convenționale și neconvenționale, precum și a securității proprii și a securității comune, pentru a desăvârși astfel sistemul securității naționale, a consolida puterea constructivă a securității naționale și a continua să ne apărăm cu fermitate interesele legate de suveranitate, securitate și dezvoltare.

11. Menținerea cu fermitate a conducerii absolute a Armatei Poporului de către partid

Construirea unei Armate a Poporului cu un comportament ales, care să asculte de îndrumarea partidului și să aibă capacitatea de a ieși învingătoare în bătălii, este unul dintre cele două obiective centenare[7] și sprijinul strategic necesar pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez. Trebuie să aplicăm o serie de principii și sisteme fundamentale pentru conducerea Armatei Poporului de către partid și să întărim poziția călăuzitoare a ideii partidului despre consolidarea armatei în cadrul procesului de construire a apărării naționale. Trebuie să continuăm cu fermitate dezvoltarea loialității armatei față de conducătorii politici, consolidarea armatei prin reformă, revigorarea armatei cu ajutorul științei și al tehnicii și administrarea armatei în temeiul legii. Trebuie să ne concentrăm și mai mult atenția asupra luptelor reale, a propulsării inovației, a construirii de sisteme, a creșterii eficienței, precum și a coeziunii dintre militari și civili, pentru a putea îndeplini obiectivul partidului de consolidare a armatei în noua eră.

12. Menținerea cu fermitate a principiului „O țară, două sisteme" și promovarea unirii patriei

Menținerea prosperității și stabilității durabile a regiunilor Hong Kong și Macao și realizarea completă a unirii patriei sunt condiții necesare pentru realizarea marii renașterii a poporului chinez. Trebuie să ne asigurăm de îmbinarea armonioasă a apărării dreptului deplin de jurisdicție asupra regiunilor administrative speciale Hong Kong și Macao cu garantarea unui grad înalt de autonomie. Trebuie să garantăm că principiul „O țară, două sisteme" nu se va zdruncina, nu se va schimba și nu va fi niciodată distorsionat sau deformat. Trebuie să respectăm cu fermitate principiul unei singure Chine și prevederile Consensului din 1992, să promovăm dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două țărumuri ale Strâmtorii Taiwan, să aprofundăm cooperarea și schimburile culturale, să încurajăm cetățenii de pe cele două țărmuri ale Strâmtorii Taiwan să se opună cu forțe reunite oricăror acțiuni separatiste și să lupte umăr la umăr pentru realizarea marii renașteri a poporului chinez.

13. Promovarea procesului de construire a unei comunități umane cu un destin comun

Visul poporului chinez se află în strânsă legătură cu visul cetățenilor din întreaga lume. Realizarea Visului Chinez nu poate fi despărțit de un mediu internaționl pașnic și o ordine internațională stabilă. Trebuie să gândim situația generală pe plan intern și internațional ca pe un întreg, să continuăm să înaintăm neabătuți pe drumul dezvoltării pașnice, să urmărim o strategie a deschiderii cu scopul obținerii de câștiguri și beneficii reciproce. Trebuie să menținem o concepție corectă despre justiție și interese și să punem bazele unei noi concepții despre securitatea comună, integrată, sustenabilă și bazată pe cooperare. Trebuie să căutăm perspective de dezvoltare deschise, inovatoare și inclusive, care aduc beneficii tuturor. Trebuie să promovăm schimburile culturale care încurajează armonia în diversitate și incluziunea elementelor diferite și să construim un ecosistem ce respectă natura și dezvoltarea ecologică. Trebuie să continuăm neabătuți să construim pacea mondială, să contribuim la dezvoltarea globală și să menținem ordinea internațională.

14. Menținerea cu fermitate a disciplinei stricte a partidului în toate aspectele

Curajul de a realiza propria reformă și strictețea în propria guvernare și administrare sunt semnele distinctive ale ținutei morale a partidului. Trebuie să privim statutul partidului ca setul de reguli fundamentale care se impune a fi respectate, să punem pe primul loc dezvoltarea politică a partidului, să facem ca eforturile pentru construirea ideologiei de partid și construirea instituțională să meargă în aceeași direcție și să propulsăm acțiunile de construire a partidului în ansamblu. Trebuie să acordăm o atenție specială cadrelor de conducere care joacă un rol decisiv, cu toate că ei sunt cu un număr mai mic, și să menținem cu fermitate „cele trei reguli stricte și cele trei pragmatisme".

Trebuie să menținem sistemul democratic centralizat, să veghem la desfășurarea strictă a vieții politice și la respectarea strictă și imparțială a disciplinei partidului și, în același timp, să consolidăm controlul în interiorul partidului. Trebuie să dezvoltăm în mod activ o cultură politică sănătoasă a partidului, să purificăm ecosistemul politic al partidului, să îndreptăm cu hotărâre orice fel de tendințe nesănătoase, să arătăm un nivel de toleranță zero în pedepsirea actelor de corupție, să sporim necontenit capacitatea partidului de a se purifica, a se perfecționa, a se reforma și a-și ridica nivelul și să păstrăm mereu o legătură organică cu poporul.

Cele paisprezece puncte de mai sus constituie politica fundamentală a menținerii și dezvoltării socialismului cu specific chinez pentru noua eră. Toți tovarășii din partid trebuie să pună în practică ideile fundamentale, liniile fundamentale și politica fundamentală a partidului pentru a conduce și mai bine dezvoltarea cauzei poporului și a partidului.

Practica nu are limite, inovarea teoretică nu are nici ea limite. China, la fel ca și întreaga lume, se află într-un proces de continuă transformare. De aceea, trebuie să fim și la nivel teoretic în pas cu vremea, să învățăm permanent regulile, să propulsăm permanent inovarea teoretică, practică, instituțională, culturală și în toate celelalte domenii.

Tovarăși! Vremea este mama gândirii, doar practica este izvorul teoriei. Nu este nevoie decât să știm să ascultăm vocea epocii și să cutezăm să susținem adevărul și să ne corectăm greșelile pentru a putea face marxism-leninismul chinez al secolului al XXI-lea să poată manifesta o și mai mare și mai convingătoare putere a adevărului.

IV. Obținerea unui victorii totale în construirea unei societăți moderat prospere

pe toate planurile și pornirea pe un nou drum în înfăptuirea pe deplin

a unei țări moderne socialiste

După adoptarea politicilor de reformă și deschidere, partidul nostru a realizat un plan strategic în vederea modernizării socialismului în China, formulând obiectivele strategice „cei trei pași". Două dintre acestea, respectiv rezolvarea nevoilor de bază ale populației și asigurarea pe ansamblu a unui nivel de trai decent, au fost realizate înainte de termen. Pe această bază, partidul nostru și-a propus ca până la împlinirea unui secol de la înființarea sa, să construiască o societate moderat prosperă cu o economie mai dezvoltată, o democrație mai robustă, științe și educație mai avansate, o cultură mai înfloritoare, o comunitate mai armonioasă și o populație mai înstărită. Urmează apoi încă 30 de ani de muncă până la celebrarea unui secol de la întemeierea Republicii Populare Chineze, moment în care modernizarea va fi practic desăvârșită, China devenind o țară socialistă modernă.

Începând de acum și până în 2020 este perioada decisivă pentru construirea unei societăți moderat prospere pe toate planurile. În acest sens, trebuie să urmăm cerințele formulate în cadrul celor de-al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea Congres Național cu privire la construirea pe toate planurile a unei societăți moderat prospere, să răspundem la schimbarea principalelor contradicții din societatea noastră, să planificăm ca un întreg promovarea construcției economice, politice, culturale, sociale și ecologice. Trebuie să punem ferm în aplicare strategiile de revigorare a Chinei prin intermediul științei și educației, de creștere a calității forței de muncă, de dezvoltare bazată pe inovație, de revitalizare rurală, de dezvoltare regională coordonată, de dezvoltare sustenabilă, de integrare militar-civilă. Trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor importante, să suplimentăm laturile deficitare, să întărim punctele slabe, și îndeosebi trebuie să ducem o luptă fermă pentru a preveni și dezamorsa riscurile majore, pentru a ne atinge obiectivul de eliminare a sărăciei, pentru a preveni și controla poluarea, astfel societatea moderat prosperă pe care o construim să fie acceptată de populație și să reziste la testul timpului.

Între cel de-al XIX-a și cel de-al XX-a Congres Național este perioada în care cele două obiective centenare se intersectează. În acest interval trebuie să construim o societate moderat prosperă pe toate planurile, realizând astfel primul obiectiv centenar, iar pe de altă parte tot acum trebuie să profităm de situație și să pornim într-o nouă călătorie, de clădire completă a unei țări socialiste moderne, avansând spre al doilea obiectiv centenar.

Bazându-ne pe o analiză comprehensivă a situației interne și internaționale și a condițiilor de dezvoltare a Chinei, putem împărți perioada cuprinsă între 2020 și jumătatea secolului în două etape.

Pornind de la o societate moderat prosperă pe toate planurile, în prima etapă, din 2020 până în 2035, timp de 15 ani ne vom strădui să realizăm în esență modernizarea socialismului.

·Până atunci, forța economică și tehnologică a țării noastre va face salturi semnificative, China numărându-se printre țările fruntașe orientate spre inovație.

·Dreptul la egală participare și dezvoltare al populației va fi pe deplin garantat. Statul de drept la nivel de țară, guvern și societate va fi în linii mari îndeplinit. Instituțiile din diferite arii vor fi optimizate, iar modernizarea sistemului și capacității naționale de guvernare va fi în principiu finalizată.

·Gradul de civilitate al societății se va ridica la un nou nivel, în timp ce soft power-ul culturii chineze va deveni mult mai puternic; influența culturii chineze se va extinde și va devine mai profundă.

·Populația duce un trai mai bun, iar procentul celor cu venituri medii crește considerabil. Disparitățile dintre mediul urban și cel rural precum și diferențele la nivel de trai se vor diminua considerabil, se va asigura accesul echitabil la serviciile publice de bază, iar populația în totalitatea sa va avansa cu pași fermi spre prosperitate.

·Modelul de guvernanță socială modernă se va forma în principiu, societatea va fi plină de vitalitate, ordine și armonie.

·Mediul înconjurător va fi fundamental îmbunătățit, obiectivul „China frumoasă" fiind în linii mari atins.

În a doua etapă, din 2035 până la jumătatea acestui secol, sprijinindu-ne pe modernizarea de bază realizată, vom munci din greu încă 15 ani pentru a transforma China într-o țară socialistă puternică, modernă, bogată, democratică, avansată cultural, armonioasă și frumoasă.

·Până atunci, cultura țării noastre, atât materială, cât și politică, spirituală, socială și ecologică va avansa pe toate planurile, înfăptuind modernizarea sistemului și capacității de guvernare.

·China va deveni un stat lider în termeni de putere națională compozită și influență internațională.

·Se va atinge în esență obiectivul prosperității pentru toată lumea iar populația țării noastre se va bucura de un trai plin de fericire, sănătate și liniște.

·Națiunea chineză se va ridica mai mândră printre națiunile lumii.

Tovarăși! Acesta este planul nostru strategic de dezvoltare a socialismului cu specific chinez pentru noua eră, pornind de la construirea societății moderat prospere pe toate planurile, trecând la realizarea de bază a modernizării, până la transformarea Chinei într-un stat socialist modern și puternic pe toate planurile. Trebuie să perseverăm și să ne străduim continuu în munca noastră de a scrie un capitol magnific al noii călătorii spre modernizarea socialismului!

V. Implementarea unui nou concept de dezvoltare

și construire a unui sistem economic modern

Pentru a atinge cele două obiective centenare, pentru a înfăptui Visul Chinez de măreață renaștere a națiunii chineze, pentru a îmbunătăți în mod constant nivelul de trai al populației, trebuie să plasăm cu fermitate dezvoltarea în topul priorităților partidului de guvernare. Trebuie de asemenea să continuăm eliberarea și dezvoltarea forței de producție, să urmăm direcția reformelor economice ale pieței socialiste, să promovăm dezvoltarea economică sustenabilă și sănătoasă.

Economia Chinei a trecut deja de la etapa de creștere rapidă la cea de dezvoltare a calității la standarde înalte. Aceasta este o perioadă esențială, de transformare a modelului de dezvoltare, de optimizare a structurii economice și de înlocuire a stimulilor de creștere. Construirea unui sistem economic modern este o cerință stringentă pentru a trece acest prag, fiind un obiectiv strategic al dezvoltării Chinei. Trebuie să punem în continuare calitatea pe primul loc și să acordăm prioritate performanței. Trebuie să avem ca sarcină principală reformarea structurală a laturii de ofertă, să promovăm reforma economică spre o mai bună calitate, o eficiență mai ridicată, stimuli mai robuști. Trebuie să sporim productivitatea totalității factorilor, să accelerăm construcția sistemului industrial care promovează dezvoltarea coordonată a economiei reale cu inovația tehnologică, finanțele moderne și resursele umane. Trebuie să ne străduim să construim un sistem economic cu mecanisme de piață eficiente, cu micro-entități dinamice și cu un macro-control solid. Acest lucru va spori în permanență capacitatea de inovație și competitivitatea economiei Chinei.

1. Aprofundarea reformei structurale pe latura de ofertă

Construind sistemul economic modern, trebuie să punem accent pe economia reală, să prioritizăm ameliorarea calității sistemului de furnizare și să creștem semnificativ economia țării în termeni de calitate.

Accelerăm transformarea Chinei într-un stat producător puternic prin dezvoltarea unei industrii de prelucrare avansate, promovăm integrarea riguroasă a internetului, bazelor de date și a inteligenței artificiale cu economia reală, formăm noi puncte de creștere și noi factori de stimulare în zonele consumului mediu și de vârf, inovației, economiei verzi cu emisii scăzute de carbon, economiei partajate, lanțurilor moderne de aprovizionare, serviciilor de capital uman etc. Sprijinim optimizarea și actualizarea industriilor tradiționale, accelerarea dezvoltării industriei serviciilor moderne, vizând ridicarea nivelului de calitate la standardele internaționale. Vom stimula industria Chinei să se îndrepte spre lanțul valoric global mediu și înalt, formând un număr de grupuri de producători avansați, de talie mondială.

Vom consolida construcția rețelei de infrastructură pentru conservarea apei, căi ferate, autostrăzi, transport pe apă, aviație, conducte, rețele energetice, informații, logistică ș.a. Ne vom continua eforturile pentru a elimina capacitatea și stocurile excedentare, pentru a reduce gradul de îndatorare și costurile, pentru a întări punctele slabe. Ne străduim să realizăm un echilibru dinamic între cerere și ofertă prin optimizarea alocarii resurselor disponibile și extinderea creșterii ofertei de înaltă calitate.

Inspirăm și protejăm spiritul antreprenorial, încurajând cât mai multe entități sociale să se alăture inovației și să pornească o afacere. Construim un contingent de muncitori instruiți, calificați și inovatori care să ducă mai departe spiritul unui model de muncă și meșteșugăresc, făcând o normă socială din cinstea adusă muncii și urmărirea excelenței în aria profesională.

2. Accelerarea construirii unei Chine inovatoare

Inovația este primul stimul care antrenează dezvoltarea, este un suport strategic în construirea sistemului economic modern.

Trebuie să vizăm prim-planul științei și tehnologiei mondiale, să consolidăm cercetarea de bază, să realizăm progrese majore în cercetarea fundamentală de pionierat și în inovațiile originale. Consolidăm cercetarea de bază a științelor aplicate, extindem punerea în aplicare a proiectelor naționale științifice și tehnologice majore, scoatem în evidență inovația în tehnologiile generice cheie, tehnologiile de vârf, tehnologiile moderne de inginerie și tehnologiile disruptive. Aceste eforturi vor oferi un sprijin temeinic în construirea unei Chine puternice în domenii precum: știință și tehnologie, produse de calitate, industria aerospațială, spațiul cibernetic, transport, baze de date, formând o societate inteligentă.

Vom consolida sistemului național de inovare, întărindu-ne strategic puterea științifică și tehnologică. Aprofundăm în continuare reforma sistemului științific și tehnologic prin construirea unui sistem de inovație tehnologică orientat spre piață, în care întreprinderile sunt principalii jucători, integrând eforturile comune ale înteprinderilor, universităților și institutelor de cercetare. De asemenea, susținem inovația venită din partea înteprinderilor mari și mijlocii și încurajăm punerea în aplicare a realizărilor științifice și tehnologice.

Promovăm o cultură a inovației, susținem crearea, protecția și utilizarea proprietăți intelectuale. Vom instrui și forma un număr mare de oameni de știință dotați, de nivel internațional, lideri în știință și tehnologie, precum și tineri oameni de știință talentați și echipe cu un nivel înalt de pregătire în domeniul inovației.

3. Implementarea strategiei de revitalizare rurală

Chestiunile cu privire la agricultură, zonele rurale și oamenii de la sat reprezintă probleme fundamentale legate de economia națională și mijloacele de trai. Prin urmare, rezolvarea acestor probleme trebuie să constituie în permanență una dintre prioritățile majore ale activității întregului partid. Trebuie să continuăm dezvoltarea prioritară a agriculturii și a zonelor rurale conform cerințelor generale pentru o industrie prosperă, un mediu de trai plăcut, obiceiuri cu civilitate, o guvernare eficientă și un trai îmbelșugat. În acest sens, construim mecanisme instituționale și sisteme politice de dezvoltare a integrării zonelor urbane și rurale pentru a accelera modernizarea agriculturii și a zonelor rurale.

Vom consolida și îmbunătăți sistemul de operare de bază al zonelor rurale, vom continua reforma sistemului agrar și vom optimiza sistemul de separare a dreptului de proprietate, dreptului contractual și dreptului de administrare pentru terenurile din zona rurală. Practicile de contractare a terenurilor vor rămâne stabile și neschimbate pe termen lung, iar la expirarea termenului contractelor din runda actuală, acestea vor fi prelungite cu încă 30 de ani. Vom merge mai departe cu reforma sistemului dreptului de proprietate colectivă din zona rurală, garantând drepturile și interesele legate de proprietate ale țăranilor și consolidând economia colectivă.

De asemenea, asigurăm siguranța alimentelor din China, păstrând un control riguros asupra hranei care ajunge în farfuriile chinezilor. Vom construi sisteme industriale, de producție și de administrare pentru o agricultură modernă și vom îmbunătăți sistemul de sprijin și protecție a agriculturii. Vom dezvolta diverse forme de funcționare la scară convenabilă, vom forma noi tipuri de entități agricole de afaceri, vom desăvârși sistemul de servicii sociale agricole, realizând o conectare organică a micilor fermieri la dezvoltarea unei agriculturi moderne.

Vom promova dezvoltarea integrată a industriilor primare, secundare și terțe, vom sprijini și încuraja inițiativele și angajarea țăranilor, extinzând căile de creștere a veniturilor. Vom consolida serviciile de bază din zonele rurale și vom îmbunătăți sistemul de guvernare de la sate, combinând administrarea proprie, statul de drept și legea morală. Vom cultiva și forma echipe de lucru care cunosc agricultura, iubesc satul și pe țărani.

4. Implementarea strategiei de dezvoltare regională coordonată

Ne vom intensifica eforturile de accelerare a dezvoltării vechilor zone revoluționare, a zonelor etnice, a zonelor de frontieră și a zonelor afectate de sărăcie, vom consolida inițiativele de promovare a marii dezvoltării din regiuniunea de vest drept un nou model, vom duce mai departe reforma de accelerare a revitalizării vechilor baze industriale, precum cele din regiunea de nord-est. Vom promova creșterea economică a zonei centrale prin punerea în valoarea a punctelor forte, vom sprijini dezvoltarea optimă a regiunii estice prin avansarea în inovație. Pentru toate acestea, trebuie să instituim noi mecanisme cu eficiență sporită care să asigure dezvoltarea regională coordonată.

Pornind de la grupurile urbane, vom crea structuri de orașe și târguri, capabile să dezvolte coordonat orașele de diferite dimensiuni și micile orașe provinciale și vom grăbi acordarea rezidenței urbane permanente pentru persoanele care se mută din zona rurală la oraș. Vom debarasa Beijingul de funcțiile care nu au legătură cu rolul său de capitală, procedură prin care vom promova dezvoltarea coordonată a regiunii Beijing-Tianjin-Hebei și vom elabora planuri cu viziuni largi și standarde înalte pentru construcția noii zone Xiongan. Vom stimula dezvoltarea regiunii economice Yangtze, având ca direcții buna conservare și protecție a mediului și evitarea exploatării excesive. Vom sprijini zonele dependente de exploatarea resurselor în transformarea dezvoltării lor economice. Vom accelera dezvoltarea în regiunile de graniță pentru a asigura stabilitatea și securitatea acestora. Menținem planul general pe uscat și pe mare și accelerăm construcția unui stat puternic în zona maritimă.

5. Accelerarea optimizării sistemului economic de piață socialist

Reforma sistemului economic trebuie să se concentreze asupra îmbunătățirii sistemului dreptului de proprietate și al alocării factorilor de piață pentru a asigura o stimularea eficientă a drepturilor de proprietate, un flux liber de factori, prețuri flexibile, o concurență corectă și disciplinată. Astfel, întreprinderile competitive vor câștiga iar cele slabe vor fi eliminate.

Trebuie să îmbunătățim toate tipurile de sisteme de administrare a activelor de stat, să reformăm sistemul de operare autorizată, să accelerăm optimizarea structurii economiei de stat, ajustarea structurală și reorganizarea strategică. De asemenea, vom depune eforturi să stimulăm conservarea și aprecierea activelor de stat, precum și să întărim, să optimizăm și să sporim capitalul, luând măsuri eficiente pentru a preveni pierderile activelor de stat. Vom aprofunda reforma întreprinderilor de stat, dezvoltând entitățile economice cu proprietate mixtă și vom forma întreprinderi competitive de primă clasă la nivel mondial. Vom introduce sistemul listei negative pentru accesul pe piață la nivel național, vom sorta și vom elimina tot felul de reglementări și practici care împiedică dezvoltarea unei piețe unificate și a unei concurențe loiale, vom sprijini creșterea afacerilor private și vom stimula vitalitatea diferitelor entități de pe piață.

Vom aprofunda reformele în sectorul de afaceri, vom sparge monopolul administrativ, vom preveni formarea monopolurilor de piață, vom accelera reforma de stabilire a prețului pe baza factorilor de piață, vom relaxa restricțiile de acces la sectorul serviciilor și vom optimiza mecanismele de supraveghere a pieței. Vom dezvolta noi metode pentru optimizarea macro-controlului, vom juca un rol strategic și directiv în planul de dezvoltare națională, ameliorând mecanismele de coordonare financiară, monetară, industrială, regională și alte politici economice.

Vom îmbunătăți mecanismele instituționale pentru stimularea consumului și vom face să crească rolul de bază pe care îl joacă consumul în dezvoltarea economică. Vom reforma în profunzime sistemul de investiții și finanțare, dând posibilitatea investițiilor să joace un rol crucial în optimizarea structurii ofertei.

Vom grăbi înființarea unui sistem financiar public modern și vom stabili relații fiscale între guvernul central și cele locale bazate pe definirea clară a drepturilor și responsabilităților, coordonarea financiară și echilibrul între regiuni.

Vom pune în aplicare un sistem bugetar cuprinzător, reglementat și transparent, cu norme bine concepute și constrângeri puternice, implementând un management la nivel național bazat pe performanță. Vom reforma în profunzime sistemul de impozitare și vom perfecționa sistemul fiscal local.

Vom reforma în profunzime sistemului financiar, vom spori capacitatea economiei reale a serviciilor financiare, vom crește proporția finanțării directe și vom promova o dezvoltare sănătoasă a pieței de capital pe mai multe niveluri.

Vom optimiza cadrul de control al politicii monetare și al politicii macroprudențiale cu dublu pilon, vom reforma în profunzime piața dobânzii și a ratei de schimb. Vom îmbunătăți sistemul de reglementare financiară pentru a evita apariția riscurilor financiare sistemice.

6. Stimularea formării unui nou model cuprinzător și deschis

Deschiderea aduce progresul, iar izolarea aduce inevitabil regresul. Poarta mare a Chinei va rămâne mereu deschisă, ceea ce o va face să se deschidă din ce în ce mai larg.

Trebuie ca, având drept prioritate inițiativa Belt and Road, să acordăm o importanță egală „intrărilor" cât și „ieșirilor", urmând principiul realizării unei creșteri comune prin discuții și colaborare, consolidând deschiderea și cooperarea în ceea ce privește capacitatea de inovare. Prin aceste eforturi, dorim să realizăm noi forme de deschidere a Chinei prin intermediul unor legături în ambele direcții între est și vest, pe uscat și pe mare.

Vom extinde comerțul exterior, vom dezvolta noi modele și noi forme de comerț, promovând construirea unui stat puternic în acest sector. Vom pune în aplicare politici de susținere a unui nivel ridicat de liberalizare și facilitarea a comerțului și investițiilor, vom implementa tratamentul național înainte de accesul intern, plus un sistem de gestionare a listelor negative. Vom facilita semnificativ accesul pe piață, vom extinde sectorul serviciilor către exterior și vom proteja drepturile și interesele legitime ale investițiilor străine. Căci toate întreprinderile înregistrate în țara noastră trebuie tratate în mod egal.

Vom optimiza planul deschiderii diferitelor regiuni și vom amplifica intensitatea deschiderii zonei de vest. Vom acorda spațiului-pilot comercial liber o putere decisivă de reformă mai mare și vom examina construirea porturilor cu comerț liber. Vom inova modalitățile de investiție în afara țării, vom promova cooperarea internațională în sfera capacității de producție, vom forma rețele orientate la nivel global de comerț, investiții și finanțare, producție și servicii, vom accelera formarea unor noi puncte forte în cooperarea și competiția economică internațională.

Tovarăși! Eliberarea și dezvoltarea forțelor de producție ale societății sunt cerințe esențiale ale socialismului. Trebuie să inspirăm întregii societăți creativitate și vitalitate, să ne străduim să atingem o dezvoltare mai ridicată, mai eficientă, mai corectă și mai durabilă!

VI. Îmbunătățirea sistemului instituțional prin care cetățenii sunt stăpâni

în propria lor țară și dezvoltarea unor politici democratice socialiste

China este o țară socialistă a dictaturii democratice a poporului, sub conducerea clasei muncitoare, fundamentată pe alianța muncitorilor și a țăranilor, este o țară în care puterea statului aparține poporului. Democrația socialistă a Chinei este cea mai extinsă, mai autentică și mai eficientă democrație care protejează interesele fundamentale ale poporului. Însuși scopul dezvoltării democrației socialiste este de a da expresie deplină voinței poporului, de a proteja drepturile și interesele lui, de a-i stimula vitalitate creativă și de a oferi garanții sistemice și instituționale pentru a asigura că poporul conduce țara.

Calea de dezvoltare politică a socialismului cu specific chinez este rezultatul logic și sigur al evoluției istoriei, al teoriei și practicii în îndelungata străduință din perioada modernă a poporului chinez. Aceasta este o condiție necesară pentru menținerea naturii partidului și pentru îndeplinirea scopului său fundamental.

În lume nu există modele de sisteme politice absolut identice, iar un sistem politic nu poate fi evaluat în mod abstract, scos din anumite contexte sociale și politice, dincolo de tradiții istorice și culturale. Niciun sistem politic nu trebui să fie o autoritate supremă și nu ar trebui doar să copiem mecanic sistemele politice ale altor țări.

Trebuie să susținem pe termen lung și continuu dezvoltarea politicii noastre democratice socialiste, să promovăm în mod activ și constant reforma sistemului politic, să avansăm instituționalizarea, standardizarea și procedurile politicii democratice socialiste. Trebuie să ne asigurăm că poporul participă, conform legii, prin diferite căi și forme, la administrarea chestiunilor de stat, celor economice, culturale și sociale, consolidând și dezvoltând vitalitatea, stabilitatea și unitatea politică.

1. Menținerea unității organice a conducerii partidului, a poporului stăpân în propria patrie, a guvernării statului în temeiul legii

Conducerea partidului este garanția fundamentală a faptului că poporul este stăpânul țării și guvernarea statului este în temeiul legii. Poporul ca stăpân al țării este o trăsătură esențială a politicii democratice socialiste, iar guvernarea statului pe baza legii este modalitatea de bază a Partidului de a conduce poporul în guvernarea țării. Acestea trei se unesc în măreața experiență a politicii democratice socialiste a Chinei.

În viața politică a țării noastre, partidul ocupă poziția de lider. Consolidarea conducerii centralizate și unificate a partidului pe de o parte, și sprijinirea Adunării Naționale, guvernului, Conferinței consultative politice a poporului chinez (CCPPC), instanțelor judecătorești, procuraturii, care își îndeplinesc funcțiile, desfășurându-și activitatea și jucându-și rolurile în conformitate cu legea și constituția, pe de altă parte, acestea două sunt unite.

Trebuie să îmbunătățim modul de conducere și guvernare a partidului pentru a asigura guvernarea efectivă a țării de către popor. Vom extinde participarea politică disciplinată a poporului, asigurându-ne că poporul implementează conform legii alegerile democratice, consultările, luările de decizii, managementul și supravegherea. Trebuie să menținem unitatea, demnitatea și autoritatea sistemului legal chinez, să consolidăm garantarea drepturilor omului și a statului de drept și să asigurăm că poporul se bucură de o gamă largă de drepturi și libertăți în conformitate cu legislația.

Vom consolida puterea politică și vom optimiza sistemul democratic la nivel primar pentru a garanta drepturile oamenilor la informare, la participare, la exprimare și la supraveghere. Vom îmbunătăți mecanismele de luare a deciziilor în conformitate cu legea și vom pune în aplicare mecanisme de exercitare a puterii care să asigure luarea unor decizii sănătoase, o implementare fermă și o supraveghere eficace. Cadrele de conducere de la toate nivelurile trebuie să consolideze conștiința democratică, să manifeste o conduită democratică, să accepte supravegherea publică și să fie buni servitori ai poporului.

2. Garantarea fermă a sistemului de conducere a țării de către popor

Adunarea Națională Populară este sistemul politic fundamental care menține conducerea partidului, guvernarea poporului, unitatea organică de administrare a țării conform legii, necesitând o susținerea îndelungată și o îmbunătățire constantă. Trebuie să menținem și să asigurăm exercitarea puterii în stat de către popor prin intermediul Adunării Naționale.

Adunarea și comitetului său permanente joacă un rol de lider în procesul de elaborare a legilor, prin urmare trebuie să optimizăm sistemele organizaționale și de lucru ale acestora pentru a sprijini și asigura exercitarea puterii, conform legii, de a legifera, de a supraveghea, de a lua decizii și de a numi și elimina în și din funcții. Trebuie să punem și mai mult în valoare rolul membrilor Adunării și să le permitem acestora și comitetelor sale permanente de la toate nivelurile să-și asume pe deplin funcțiile și responsabilitățile așa cum sunt stipulate în constituție și prin lege, formând instituții reprezentative care mențin legături strânse cu masa populației. Trebuie să îmbunătățim configurarea comisiilor speciale ale Adunării și să optimizăm componența comitetului permanent și a comisiilor speciale.

3. Rolul important pe care îl joacă democrația consultativă socialistă

Adevăratul sens al democrației poporului este ca acesta să discute despre propriile probleme atunci când ele există. Consultarea democratică este o modalitate importantă a conducerii efective a partidului, fiind o formă specială și un avantaj unic al politicii noastre democrat socialiste. Vom promova dezvoltarea extensivă, pe mai multe niveluri și instituționalizată a democrației consultative și vom avansa printr-o planificare generală consultările la nivelul partidelor politice, Anunării Populare, departamentelor guvernamentale, comitetelor CCPPC, organizațiilor poporului, comunităților la nivel local și organizațiilor sociale. Vom consolida instituțiile democrației consultative și vom forma un sistem complet de proceduri și participare în practică pentru a asigura că poporul deține dreptul de participare extinsă, continuă și intensă la viața politică cotidiană.

CCPPC este o instituție politică cu caracteristici chinezești, un canal important pentru democrația consultativ socialistă și un organism consultativ special. Activitatea CCPPC va viza sarcinile principale ale partidului și ale țării, concentrându-se pe două teme majore, și anume unitatea și democrația. Democrația consultativă va trece prin tot procesul consultării politice, supravegherii democratice, participării la administrare și discutarea afacerilor de stat. În acest sens, vom îmbunătăți conținutul și forma consultărilor și dezbaterilor politice pentru a avansa spre consens și a promova unitatea. Vom întări supravegherea democratică a CCPPC, punând accent pe supravegherea implementării politicilor majore, generale și specifice și deciziilor importante ale partidului și ale statului. Vom reprezenta mai bine diferitele sectoare sociale în cadrul CCPPC și vom consolida competențele membrilor acesteia.

4. Avansarea practicii de guvernare conform legii

Guvernarea sub toate aspectele în temeiul lege este o revoluție profundă în guvernarea Chinei. Trebuie să susținem statul de drept, să promovăm legislația riguroasă, aplicarea cu strictețe a legii, imparțialitatea justiției și supunerea tuturor în fața legii. Vom forma un grup de conducere central care să guverneze statul pe toate planurile conform legii și care să întărească o conducere unificată cu privire la inițiativa de a construi statul de drept în China. Vom consolida punerea în aplicare și supravegherea constituției, vom avansa activitatea de revizuire a acesteia și îi vom proteja în același timp autoritatea. Vom susține elaborarea legilor bine studiate și democratice, astfel încât prin legi bune să stimulăm dezvoltarea și să asigurăm o bună guvernare. Vom construi o guvernare a statului de drept, vom promova administrația guvernamentală bazată pe lege, lege care va fi aplicată cu strictețe, corect, equitabil și adecvat.

Vom continua reforma completă a sistemului judiciar și vom pune integral în aplicare sistemul de răspundere, străduindu-ne să facem populația să simtă corectitudinea și dreptatea în fiecare caz judiciar. Ne vom dubla eforturile pentru a face cunoscută legea, pentru a construi o cultură socialistă a statului de drept, pentru a stabili supremația Constituției și a legii, precum și a egalității tuturor în fața legii, acestea fiind principii ale statului de drept. Organizațiile de partid de la toate nivelurile și toți membrii lor trebuie să fie primii în ceea ce privește respectarea legii, cât și în învățarea, ascultarea și aplicarea acesteia. Nicio organizație și niciun individ nu trebuie să aibă privilegiul de a încălca legea constituțională. Nu este permisă în niciun caz încălcarea legii prin substituirea literei ei, abuzul de putere, profitul ilicit, favoritismul.

5. Aprofundarea reformei sistemului instituțional și administrativ

Vom avea o abordare globală față de diferitele tipuri de instituții înființate și vom distribui în mod corespunzător drepturi și sarcini clare către Partid, departamentele guvernamentale și organele lor interne. Vom folosi coroborat diferite tipuri de resurse de personal pentru a dezvolta un sistem solid și rațional de administrare, optimizând totodată legea organizării instituționale. Funcțiile guvernului se vor modifica, vom eficientiza administrația și vom delega din competențe. Vom crea noi modalități de reglementare și supraveghere, vom consolida credibilitatea guvernului și capacitatea lui administrativă, construind astfel un guvern orientat spre servicii, capabil să satisfacă nevoile oamenilor.

Vom acorda autorităților provinciale și celor locale mai multă putere de decizie. Vom căuta soluții de a uni sau de a muta în birouri comune organismele de partid și guvern cu funcții similare la nivel de provincie, orașe și canton. Vom aprofunda reforma instituțiilor publice, vom consolida proprietatea de interes public, vom susține separarea între serviciile publice și sarcinile guvernului, între instituții și întreprinderi, între administrația de stat și management.

6. Consolirea și dezvoltarea frontul patriotic unit

Frontul unit este o modalitate importantă de a asigura succesul cauzei partidului și trebuie menținut pe termen lung. Vom ține sus steagul patriotismului și al socialismului, vom aborda ferm tema marii unități și marii solidarități, vom menține echilibrul între uniformitate și diversitate, identificând cel mai mare numitor comun și cele mai largi sfere de interes. Vom menține principiile coexistenței pe termen lung, supravegherii reciproce, sincerității și consecvenței la bine și la greu și vom sprijini partidele democratice în îndeplinirea îndatoririlor lor, în conformitate cu cerințele socialismului cu specific chinez, de a participara la guvernare.

Vom pune în aplicare pe toate planurile politicile naționale ale partidului, vom accentua conștiința publică asupra unității și progresului etnic și vom crea un puternic sentiment de comunitate pentru națiunea chineză. Vom consolida schimburile și comunicarea între diferitele grupuri etnice, ajutându-le să rămână strâns unite precum semințele îmbrățișate ale unei rodii, și să lupte împreună pentru prosperitate și dezvoltare comună.

Vom implementa pe deplin principiile de bază ale partidului cu privire la activitățile religioase, vom susține orientarea sinică a religiilor din China și vom ghida în mod activ adaptarea dintre religie și societatea socialistă. Vom suține activitatea intelectualilor care nu sunt membri de partid și a celor care aparțin noilor grupuri sociale să joace roluri importante în construirea socialismului cu specific chinez. Vom clădi un nou tip de relații cordiale și clare între guvern și zona afacerilor, vom promova o creștere sănătoasă a sectorului non public al economiei și îi vom încuraja pe cei care lucrează în acest sector să obțină succes. Vom menține contacte extinse cu cetățenii chinezi de peste hotare precum și cu cei care au revenit în patria-mama și vom depune eforturi comune pentru a revitaliza națiunea chineză.

Tovarăși! Sistemul politic socialist cu specific chinez este marea creație a Partidului Comunist Chinez și a poporului chinez. Suntem pe deplin încrezători și avem capacitatea de a pune pe deplin în valoare punctele forte și trăsăturile distinctive ale democrației socialiste chineze, iar China își aduce astfel contribuția plină de înțelepciune la progresul civilizației și politicii omenirii.

VII. Menținerea încrederii în cultură și promovarea înfloririi culturii socialiste

Cultura este sufletul unei țări și al unei națiuni. O țară este prosperă dacă cultura sa prosperă și o țară este puternică dacă cultura îi este puternică. Fără o încredere deplină în propria cultura, aceasta nu poate înflori, iar națiunea chineză nu poate avea o renaștere măreață. Trebuie să ne menținem pe drumul dezvoltării culturii socialiste cu specific chinez, să inspirăm vitalitate și creativitate culturală întregului nostru popor și să construim un stat puternic cu o cultură socialistă.

Cultura socialistă cu specific chinez își are originile în remarcabila cultura tradițională chineză care a luat naștere și s-a format de-a lungul istoriei unei civilizații de mai bine de 5000 de ani; a crescut din cultura socialistă revoluționară și s-a dezvoltat pe parcursul revoluției, construcției și reformei poporului chinez sub conducerea partidului, și își are rădăcinile în marea practică a socialismului cu specific chinez.

În dezvoltarea culturii socialiste cu trăsături chinezești, trebuie să urmăm îndrumarea marxismului, să menținem poziția culturii chinezești și să ținem seama de realitățile Chinei contemporane, combinate cu condițiile din epoca actuală. Cultura socialistă este a națiunii, a științei, a mulțimii, iar dezvoltarea ei trebuie orientată spre modernizare, spre lume, spre viitor, promovând dezvoltarea coordonată a civilizației spirituale socialiste și a civilizației materiale. Trebuie să ne asigurăm că această cultură servește poporului și servește socialismului. Trebuie să urmăm principiul celor o sută de flori care înfloresc și a celor o sută de școli de gândire care rivalizează, continuând transformarea și dezvoltarea creativă pentru a oferi necontenit un plus de strălucire culturii chinezești.

1. Ocuparea fermă a poziției de lider în activitatea ideologică

Ideologia determină direcția și calea de dezvoltare pe care trebuie să le adopte cultura. În acest sens, trebuie să continuăm să adaptăm marxismul la condițiile Chinei, să îl aducem la zi și să îl popularizăm, să construim o ideologie socialistă cu o puternică coeziune și forță conducătoare, capabilă să inspire întreg poporul să îmbrățișeze idealuri comune, convingeri, valori și standarde morale. Ne vom arma mai bine în ceea ce privește partea teoretică și vom câștiga inimile oamenilor prin gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră. Vom lucra mai mult la studiul și dezvoltarea teoriei marxiste, vom accelera structurarea filosofiei și științelor sociale cu caracteristici chinezești și vom dezvolta noi tipuri de think-tank-uri cu trăsături distincte chinezești.

Susținem orientarea corectă a opiniei publice și acordăm o mare importanță construirii și inovării mijloacelor de comunicare, prin creșterea forței de difuzare, orientare, influență și credibilitate a opiniei publice și informațiilor. Vom oferi un conținut online mai bun și vom pune în aplicare un sistem de gestionare integrată a internetului pentru a crea un spațiu cibernetic curat. Vom implementa sistemul de responsabilizare pentru munca ideologică și ne vom consolida pozițiile de construire și management în acest domeniu. Vom face distincția între chestiuni de principiu politic, probleme de înțelegere și gândire și puncte de vedere academice, însă vom adopta o poziție fermă prin opoziție și rezistență la diferite puncte de vedere eronate.

2. Cultivarea și punerea în practică a valorilor socialiste fundamentale

Valorile socialiste fundamentale reprezintă spiritul chinezesc contemporan și sunt o cristalizare a aspirațiilor comune ale întregului popor chinez.

Ne vom concentra atenția pe formarea unei noi generații, capabile să îndeplinească misiunea de revitalizare a națiunii, optimizând pentru ea educația și orientarea, practica de formare și garanțiile instituționale. Vom scoate în evidență rolul director pe care îl joacă valorile fundamentale ale socialismului în ceea ce privește educația națională, formarea culturii spirituale, producerea și distribuția produselor culturale și intelectuale. Vom vedea că toate domeniile de dezvoltare socială sunt impregnate de aceste valori și că ele devin o parte din gândirea și comportamentul oamenilor. În acest scop, vom încuraja implicarea întregului popor, în frunte cu cadrele de partid, pornind de la familie și începând chiar cu cei mici.

Vom pătrunde în profunzimile gândirii, spiritului umanist și codului etic pe care extraordinara cultură tradițională chineză le poartă în ea, îmbinând moștenirea cu inovația, în lumina cerințelor vremii, lăsând astfel cultura chineză să-și arate frumusețea eternă și farmecul modern.

3. Creșterea standardelor intelectuale și morale

Un popor cu idealuri înseamnă o țară plină de forță, o națiune plină de speranțe. Vom crește conștiința politică în rândul populației, standardele morale, normele de comportament și vom ridica gradul de civilitate al întregii societăți.

Vom întreprinde activități ample de educare în direcția dezvoltării de idealuri și convingeri, vom consolida conștiința socialismului cu specific chinez și a Visului Chinez, vom duce mai departe spiritul național și pe cel al vremii, vom consolida educația în direcția patriotismului, colectivismului și socialismului, vom ghida oamenii să-și formeze opinii corecte cu privire la istorie, etnicitate, ideea de stat și cultură. Vom lansa o campanie de moralitate civică pentru a ridica standardele etice ale societății, deontologia în muncă, virtutea în familie și integritatea individului. Vom încuraja oamenii să progreseze în direcția binelui, să respecte vârstnicii, să-și iubească familiile și să fie loiali patriei și poporului.

Vom îmbunătăți și consolida activitatea ideologică și politică și vom lansa inițiative pentru a ridica standardele culturale și etice ale populației. Vom promova spiritul enciclopedic și vom populariza pe scară largă cunoștințele științifice, vom schimba vechile obiceiuri și cutume și vom promova noi practici și tendințe moderne, opunând rezistență la coroziunea culturii învechite și decadente. Vom promova consolidarea credibilității și instituționalizarea serviciilor de voluntariat, vom întări sentimentul de responsabilitate socială, conștientizarea regulilor și dăruirea.

4. Înflorirea și dezvoltarea literaturii și artei socialiste

Literatura și arta socialiste sunt ale poporului, prin urmare trebuie să susținem direcția unei creații centrate pe popor, care se inspiră din viață, își trage seva din mijlocul poporului, fiind demnă de aceste vremuri. Vom face să înflorească creațiile literare și artistice, încurajăm îmbinarea dintre profunzimea gândirii, rafinamentul artei și excelența creației, pledăm pentru operele care reflectă realitatea și promovăm în continuare copodoperele care elogiază partidul, patria, poporul, eroii noștri.

Susținem democrația în domeniile academice și artistice, încurajăm originalitatea și inovația în literatură și artă. Susținem cultivarea bunului gust, a stilului și simțului responsabilității și respingem vulgaritatea, prostul gust și kitsch-ul în creația literară și artistică. Vom consolida standardele profesionale ale artiștilor și scriitorilor pentru a face să apară un număr mare de figuri eminente recunoscute atât pentru artă cât și pentru integritate morală și vom forma cât mai mulți oameni talentați la un înalt nivel artistic.

5. Promovarea dezvoltării programelor și a industriilor cultural

Pentru a satisface noile aspirații ale oamenilor spre o viață mai bună, trebuie să le oferim o bogată hrană spirituală. În acest sens, vom aprofunda reforma structurală a sectorului cultural, vom îmbunătăți sistemul de gestionare culturală și vom accelera formarea sistemelor și a mecanismelor care pun pe primul loc avantajele sociale, care formează corp comun cu cele economice. Vom optimiza sistemul public de servicii culturale, vom realiza programe de interes public și vom îmbogăți paleta de activități culturale destinate publicului larg. Vom consolida conservarea relicvelor istorice și a patrimoniului cultural moștenit.

Vom optimiza sistemele moderne ale industrie și pieței culturale, vom explora noi mecanisme de producție și funcționare culturală, vom îmbunătăți politicile economice privind dezvoltarea sectorului cultural și vom dezvolta noi forme de afaceri în acest sector. Vom desfășura activități la scară largă de exerciții fizice pentru toți, vom accelera construcția unei națiuni puternice în domeniul sportului și vom începe pregătirile pentru Jocurile Olimpice de Iarnă și Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2022. Vom consolida schimburile culturale și umane cu alte țări, păstrându-ne identitatea ca nucleu și acceptând elemente din afară. Vom îmbunătăți capacitatea noastră de a ne implica în comunicarea internațională, pentru a spune cum trebuie poveștile Chinei, pentru a prezenta o imagine reală, multidimensională și panoramică a Chinei și pentru a spori puterea culturală a țării noastre.

Tovarăși! Din ziua înființări sale, Partidul Comunist Chinez a fost cel care a condus și a pus în practică în mod activ cultura avansată a Chinei, fiind totodată un moștenitor loial și un promotor al culturii tradiționale extraordinare a țării noastre. Astăzi, noi, membrii partidului comunist și poporul chinez, trebuie și putem să ne asumăm noua noastră misiune, de a realiza creații culturale inspirate din practică și de a progresa pe latura culturală o dată cu progresul istoriei.

VIII. Optimizarea asigurărilor sociale și creșterea nivelului de trai al populației, consolidarea și inovarea guvernării sociale

Întregul partid trebuie să țină cont de faptul că problemele oamenilor sunt piatra de încercare pentru un partid și un regim politic. Obiectivul permanent de la care nu s-a abătut niciodată partidul nostru este de a conduce poporul spre o viață mai bună. Trebuie să punem mai presus de orice interesele poporului, să permitem tuturor oamenilor să beneficieze în mod echitabil de rezultatele refomei și dezvoltării, să înaintăm necontenit spre înfăptuirea bunăstării comune, a tuturor.

Pentru a asigura și a îmbunătăți traiul poporului trebuie să ne concentrăm pe problemele care îl preocupă cel mai mult, cele mai imediate și mai practice, și anume chestiunile legate de interesele sale. Pentru aceasta, vom face tot ce ne stă în putință, vom rezolva problemă după problemă, muncind an după an. Vom continua să ne îndeplinim fiecare îndatoririle și ne vom bucura împreună de rezultate. Vom menține standardele, vom prioritiza punctele cheie, vom îmbunătăți sistemul și vom orienta așteptările. Vom îmbunătăți sistemul de servicii publice, vom asigura calitatea de bază a vieții oamenilor și vom ține pasul cu nevoile mereu crescânde ale oamenilor pentru o viață mai bună. Vom continua să promovăm corectitudinea și justiția socială, să dezvoltăm o guvernare socială eficientă și să menținem ordinea publică. Prin acestea, dorim ca poporul să se simță împlinit, fericit și în siguranță.

1. Dezvoltarea prioritară a educației

Construirea unui stat puternic din punct de vedere al educației este proiectul fundamental urmărit pentru revigorarea măreață a națiunii chineze. Trebuie să acordăm prioritate educației, să aprofundăm reforma în domeniu, să accelerăm modernizarea acesteia și să realizăm un sistem educațional de care poporul să fie mulțumit. Trebuie să punem în aplicare pe deplin politica pentru educație a partidului, să îndeplinim sarcina fundamentală a formării de caractere cu înaltă moralitate, să dezvoltăm educația orientată spre calitate, să promovăm corectitudinea din școală și să cultivăm o nouă generație de tineri bine pregătiți pe toate planurile, moral, intelectual, fizic și estetic, care să construiască și să continue cauza socialismului.

Vom promova dezvoltarea uniformă a învățământului obligatoriu în zonele urbane și rurale, acordând o atenție deosebită zonelor rurale. Vom îmbunătăți învățământul preșcolar, învățământul special și învățământul online, vom extinde învățământul liceal și ne vom strădui ca fiecare copil să poată avea acces în mod echitabil la o educație de calitate.

Vom îmbunătăți sistemul de educație și formare profesională și vom promova integrarea dintre mediul industrial și cel educațional și cooperarea dintre școli și întreprinderi. Vom accelera formarea de universități și școli de primă clasă și vom realiza dezvoltarea semnificativă a învățământului superior. Vom îmbunătăți sistemul de asistență financiară destinată elevilor, asigurând că mare parte din noua forța de muncă din zona rurală și urbană a urmat învățământul liceal, dar și pe cel superior în număr crescut. Vom sprijini și reglementa școlile private. Vom consolida etica și competențele profesorilor, vom forma corpuri didactice de calitate, vom antrena respectul întregii societăți față de dascăli. Vom îmbunătăți educația continuă, vom intensifica eforturile pentru a construi o societate bazată pe învățătură și vom ridica semnificativ nivelul de educație al populației.

2. Îmbunătățirea calității ocupării forței de muncă și creșterea veniturilor populației

Ocuparea forței de muncă este esențială pentru bunăstarea oamenilor. Trebuie să acordăm prioritate strategiilor de ocupare a forței de muncă și politicilor active în acest sens, pentru a realiza o ocupare a forței de muncă completă și de calitate. Vom lansa programe de formare a competențelor profesionale pe scară largă, vom acorda atenție soluționării contradicțiilor structurale în ocuparea forței de muncă, vom încuraja anteprenoriatul care antrenează crearea de locuri de muncă. Vom oferi servicii publice complete de ocupare a forței de muncă pentru a deschide mai multe canale prin care tinerii absolvenți de școli superioare și lucrătorii migranți de la sate să-și poată găsi un loc de muncă sau să-și pornească propria afacere. Trebuie să eliminăm barierele instituționale care blochează mobilitatea socială a forței de muncă și a talentelor și să ne asigurăm că fiecare individ în parte, prin muncă asiduă, are șansa de a se realiza. Vom îmbunătăți mecanismele pentru consultări și coordonare care implică participarea comună a guvernului, sindicatelor și înteprinderilor printr-un efort de a asigura relații de muncă armonioase.

Vom continua să respectăm principiul distribuirii în funcție de muncă, îmbunătățind în același timp instituțiile și mecanismele de distribuire pe baza factorilor de producție, astfel încât distribuția veniturilor să devină mai echitabilă și mai disciplinată. Îi vom încuraja pe cei harnici să strângă bani prin mijloace legale. Vom extinde dimensiunea grupului cu venituri medii, vom mări veniturile pentru persoanele cu venituri mici, vom ajusta veniturile excesive și vom interzice veniturile ilicite. Vom face ca veniturile individuale să crească în pas cu dezvoltarea economică, iar salariile să crească direct proporțional cu creșterea productivității. Vom extinde canalele de obținere a veniturilor din muncă proprie sau din proprietăți. Vom proceda la redistribuirea funcțiilor guvernamentale, vom grăbi promovarea accesului echitabil la serviciile publice de bază și vom reduce diferențele în distribuirea veniturilor.

3. Consolidarea sistemului de securitate socială

Conform cerințelor mijloacelor de trai, bazei asigurării și mecanismelor create, vom construi pe toate planurile un sistem de securitate socială durabil și pe mai multe niveluri, care să acopere întreaga populație, atât zonele urbane cât și pe cele rurale, cu drepturi și responsabilități clar definite, al cărui sprijin să atingă un nivelul adecvat. Vom pune în aplicare un plan complet prin care toată lumea să aibă acces la securitatea socială. Vom îmbunătăți schemele de pensii de bază pentru angajații din zonele urbane și pentru locuitorii din mediul rural și vom realiza cât mai repede un plan general de pensii la nivelul întregii țări.

Vom îmbunătăți sistemele unificate de asigurare medicală de bază și asigurare de boli grave pentru locuitorii din mediul rural și urban, fără loc de muncă. Vom optimiza sistemul asigurărilor de șomaj și al celor pentru accidente de muncă. Vom construi o platformă națională unificată pentru serviciile publice de asigurări sociale. Vom pune la punct sistemul de asistență socială pentru locuitorii din mediul urban și rural și vom îmbunătăți sistemul de indemnizații de subzistență.

Vom menține politica națională fundamentală a egalității dintre sexe și vom proteja drepturile și interesele legitime ale femeilor și ale minorilor. Vom îmbunătăți sistemele de asistență socială, beneficii sociale, acțiuni de caritate și asistență specială. Vom îmbunătăți sistemul de susținere și îngrijire a copiilor, femeilor și persoanelor în vârstă rămași singuri în zonele rurale. Vom elabora programe pentru persoanele cu handicap și vom optimiza serviciile de tratament și recuperare a handicapului.

Susținem în continuare că locuințele sunt pentru a locui în ele și nu pentru a face speculă. Vom accelera crearea unui sistem de locuințe cu ofertă din mai multe surse, cu multiple canale de asigurare și care pot fi atât cumpărate, cât și închiriate. Prin aceste măsuri, vom putea satisface nevoia de locuință a tuturor.

4. Câștigarea luptei împotriva sărăciei

Accesul populației sărace și al zonelor sărace la o societate moderat prosperă, împreună cu restul țării, este promisiunea solemnă pe care o face partidul nostru. Trebuie să mobilizăm energiile întregului nostru partid, întregii țări și întregii societăți pentru a-i sprijini pe cei defavorizați și a reduce sărăcia. Vom opera pe baza unui mecanism de lucru prin care guvernul central va face planurile generale, guvernele la nivel de provincie își vor asuma responsabilitățile de ansamblu, iar administrația orașelor și cantoanelor va asigura implementarea lor. Vom consolida sistemul prin care șefii comitetelor de partid de la fiecare nivel își asumă responsabilitatea generală pentru reducerea sărăciei.

Vom continua planul general de sprijin pentru cei defavorizați, ajutându-i să se folosească de propriile puteri și să aibă acces la educație. Vom consolida colaborarea dintre regiunile de est și de vest în scopul reducerii sărăciei și ne vom concentra asupra sarcinii de a reduce sărăcia din zonele extrem de defavorizate. Trebuie să ne asigurăm că până în anul 2020 toți locuitorii din mediul rural care trăiesc sub pragul actual de sărăciei, vor ieși din această stare iar zonele defavorizate vor scăpa de această etichetă. Vom rezolva problema sărăciei generale cu caracter regional, ajutând acolo unde este adevărată sărăcie să se iasă într-adevăr din ea.

5. Implementarea strategiei China sănătoasă

O populație sănătoasă este o marcă importantă a unei națiuni prospere și a unei țări puternice. Vom îmbunătăți politicile naționale în materie de sănătate și vom oferi populației servicii medicale complete. Vom aprofunda reforma sistemului medical și de sănătate, vom crea un sistem cuprinzător de asistență și de îngrijire medicală de bază cu caracteristici chinezești, un sistem de asigurare medicală și servicii de sănătate de calitate și eficiente. În același timp, vom optimiza un sistem solid de management al spitalelor moderne.

Vom îmbunătăți serviciile de sănătate la nivel local și vom forma echipe de medici generaliști. Vom pune capăt practicilor spitalelor care fac profit vânzând medicamente în exces și vom îmbunătăți sistemul de furnizare a medicamentelor.

Vom pune accentul pe prevenție, vom desfășura ample campanii de sănătate națională, vom promova un stil de viață sănătos și activ, vom preveni și vom controla bolile majore. Vom iniția o strategie de siguranță a alimentelor pentru a permite populației să mănânce liniștită. Vom promova în egală măsură atât medicina occidentală, cât și medicina tradițională chinezească, asigurând transmiterea și dezvoltarea acesteia din urmă. Vom sprijini dezvoltarea spitalelor private și a industriilor legate de sănătate.

Ne vom asigura că politicile de planificare familială corespund politicilor economice și sociale conexe. În acest sens, vom intensifica studiile cu privire la strategia de evoluție demografică. Vom răspunde în mod activ la problema îmbătrânirii populației și vom construi un sistem de politici și un mediu social în care vârstnicii să-și trăiască anii de bătrânețe, să se bucure de pietate filială și de respect. Vom promova îngrijirea și serviciile medicale integrate pentru vârstnici și vom accelera dezvoltarea programelor și a industriilor destinate lor.

6. Crearea unui model de guvernanță socială bazat pe colaborare, participare și interese comune

Vom consolida construcția sistemului de guvernanță socială, optimizând acest sistem garantat prin lege, în cadrul căruia comitetele de partid vor exercita conducerea, guvernul își va asuma responsabilitatea, societatea va acorda asistență, iar publicul va lua parte. Vom crește participarea societății și a statului de drept la guvernarea socială, aceasta devenind mai inteligentă și mai specializată.

Vom îmbunătăți mecanismele de prevenire și dizolvare a tensiunilor sociale, gestionând în mod corespunzător problemele interne ale poporului. Vom promova conceptul de dezvoltare în condiții de siguranță, punând preț pe viață și pe siguranța ei. Vom îmbunătăți sistemul de siguranță publică și sistemul de răspundere pentru siguranța la locul de muncă. Vom lua măsuri ferme pentru a preveni accidentele majore și pentru a consolida capacitatea de prevenție, atenuare și intervenție la dezastre.

Vom accelera dezvoltarea sistemului de prevenire și control ale criminalității, vom combate și vom pedepsi în conformitate cu legea toate activitățile ilegale și criminale, cum sunt pornografia, jocurile de noroc, traficul de droguri, violența, privarea de libertate și frauda, vom proteja drepturile poporului la propria persoană, la proprietate și demnitate. Vom îmbunătăți sistemul de servicii psihologice publice și vom cultiva ca atitudini sociale stima de sine, încrederea în sine, raționalitatea, calmul și optimismul. Vom consolida sistemul de guvernare socială, vom stimula concentrarea guvernării sociale asupra comunităților locale, vom pune în valoarea rolul organizațiilor sociale, vom realiza o interacțiune pozitivă între conducerea guvernului, reglajul social și autogestionarea persoanei.

7. Protejarea eficientă a securității naționale

Securitatea națională este piatra de temelie a păcii și stabilității unei țări, iar protejarea acesteia este categoric în interesul poporului și al tuturor grupurilor etnice. Vom îmbunătăți strategia și politica noastră de securitate națională, vom garanta securitatea politică a Chinei și vom lua măsuri coordonate pentru a oferi securitate în toate domeniile de activitate. Vom îmbunătăți sistemul național de securitate, vom consolida măsurile de garantare a supremație legii pentru a întări capacitatea de a preveni și a face față riscurilor în securitate. Trebuie să adoptăm precauții sctricte și să combatem toate acțiunile de infiltrare, subversiune și sabotaj, precum și activitățile violente și teroriste, activitățile etnice separatiste și activitățile religioase extremiste. Vom întări eforturile de sensibilizare cu privire la securitatea națională în rândul tuturor membrilor de partid și al întregului popor și vom crea o puternică sinergie a întregii societăți pentru a proteja securitatea națională.

Tovarăși! Toată activitatea partidului trebuie să aibă ca standard suprem interesele fundamentale ale poporului. Vom continua să considerăm că problemele minore ale populației sunt problemele noastre majore. Vom începe cu chestiuni de interes public, cu cele care aduc satisfacție generală, și vom conduce poporul spre a-și crea necontenit o viață mai bună.

IX. Accelerarea reformei sistemului culturii ecologice

și construirea unei Chine frumoase

Omul și natura formează o comuniune vie. Omenirea trebuie să respecte natura, să se conforme ei și să o protejeze. Numai prin respectarea legilor naturii, vom putea evita eficient gafele costisitoare în exploatarea sa. Răul pe care omenirea îl face naturii se va întoarce în cele din urmă asupra ei, această regulă este inevitabilă.

Modernizarea pe care o vom construi este una caracterizată prin coexistența armonioasă dintre om și natură. Vom crea atât bunuri materiale și culturale pentru a satisface nevoile tot mai mari ale oamenilor pentru o viață mai bună, cât și o ofertă mai bogată de produse ecologice pentru a satisface necesitatea crescândă a oamenilor de a avea un mediu plăcut. Trebuie ca, pe baza principiilor de prioritizare a economisirii resurselor, protecției mediului și refacerii naturii, să dezvoltăm structuri spațiale și industriale, moduri de producție și de viață care să contribuie la raționalizarea resurselor și la protejarea mediului înconjurător. Astfel, putem restabili calmul, armonia și frumusețea naturii.

1. Promovarea dezvoltării ecologice

Vom intensifica eforturile pentru a stabili un cadru juridic și o orientare a politicilor care să promoveze producția și consumul ecologic și vom construi o structură economică solidă care să faciliteze dezvoltarea ciclică ecologică, cu emisii reduse de carbon. Vom crea un sistem orientat spre piață, de inovare în domeniul tehnologiilor ecologice, vom dezvolta finanțări pentru mediu, vom stimula dezvoltarea industriilor pentru economisirea energiei și protecția mediului, precum și a industriilor curate și de producere a energiei verzi. Vom promova o revoluție în producția și consumul de energie și vom construi un sector energetic curat, cu emisii reduse de carbon, sigur și eficient.

Vom încuraja economia resurselor la nivel global și vom promova reciclarea, vom pune în practică acțiuni pentru conservarea resurselor de apă ale țării și reducerea consumului de energie și materiale, realizând un circuit între sistemul de producție și cel al vieții cotidiene. Vom promova un stil de viață econom și rațional, cu emisii scăzute de carbon și ne vom opune risipei fastuoase și consumului excesiv. Vom lansa inițiative pentru crearea de instituții destinate raționalizării și vom încuraja o atitudine ecologică în familie, școală, comunitate și călătorii.

2. Rezolvarea problemelor de mediu proeminente

Vom menține implicarea întregii populații în problema mediului care trebuie prevenită de la sursă. Vom continua campaniile de prevenire și combatere a poluării aerului pentru a câștiga lupta pentru un cer albastru. Vom accelera prevenirea și combaterea poluării apei și vom lua măsuri complexe pentru îmbunătățirea bazinelor hidrografice și a apelor de coastă. Vom întări controlul asupra poluării solului și vom reface zonele afectate, vom intensifica prevenirea și combaterea poluării surselor de suprafață agricole și vom desfășura acțiuni pentru remedierea mediului de viață din zona rurală. Vom ameliora tratamentul deșeurilor solide și al gunoiului.

Vom impune standarde mai stricte pentru evacuarea poluanților și vom crește răspunderea poluatorilor. Vom îmbunătăți sistemele de evaluare a credibilității pe baza performanței în protecția mediului, de publicare obligatorie a informațiilor referitoare la poluare și de impunere a unor pedepse severe pentru încălcarea legilor în domeniu. Vom stabili un sistem de administrare a mediului în care guvernul va asigura conducerea, întreprinderile vor constitui corpul principal, iar organizațiile sociale și publicul larg vor lua parte. Ne vom implica activ în administrarea globală a mediului și ne vom îndeplini angajamentul cu privire la reducerea emisiilor.

3. Intensificarea protecției ecosistemelor

Vom realiza proiecte majore pentru a proteja și restabili ecosistemele importante, vom îmbunătăți sistemul de bariere pentru siguranța mediului, vom dezvolta culoare ecologice și rețelele de protecție a biodiversității, vom consolida calitatea și stabilitatea mediului. Vom finaliza activitatea de marcare a celor trei linii de control, și anume linia de demarcare a ecosistemelor protejate, de delimitare a culturilor de bază permanente și de trasare a limitelor pentru extinderea urbană.

Vom dezvolta acțiuni de ecologizare pe teritoriul țării, vom lua măsuri complexe pentru a combate deșertificarea, deșerturile pietroase și eroziunea solului, vom spori conservarea și restaurarea zonelor umede și ne vom intensifica eforturile în prevenirea și combaterea dezastrelor geologice. Vom îmbunătăți sistemul de protecție a pădurilor naturale și vom extinde în defavoarea terenurilor agricole zonele cu păduri și pășuni. Vom proteja riguros terenurile agricole și vom extinde încercările de rotație a culturilor agricole. Vom îmbunătăți sistemele de regenerare a culturilor, pășunilor, pădurilor, râurilor și lacurilor și vom construi mecanisme de compensare ecologică, orientate spre piață și diversificate.

4. Reformarea sistemului de reglementare a mediului

Vom consolida planificarea generală, organizarea și conducerea pentru construirea unei civilizații ecologice. Vom înființa instituții de reglementare pentru a gestiona activele de resurse naturale deținute de stat și pentru a monitoriza ecosistemele naturale și vom optimiza sistemul administrației de mediu. Aceste organisme vor îndeplini, în mod unitar, atribuțiile deținătorului resurselor naturale care aparțin întregului popor, obligațiile de reglementare cu privire la folosința tuturor spațiilor teritoriale, protecția și reabilitarea ecosistemelor, precum și obligațiile de monitorizare a evacuării tuturor poluanților în zonele urbane și rurale și aplicarea legii administrative.

Vom stabili sisteme pentru exploatarea și protejarea spațiului teritorial, vom îmbunătăți politicile de sprijin pentru zonele prioritare de dezvoltare, vom construi un sistem de rezervații naturale compuse în principal din parcuri naționale. Vom opri decisiv și vom pedepsi toate activitățile care distrug mediul.

Tovarăși! Construim azi o civilizație ecologică de care vor beneficia generațiile viitoare. Trebuie să instituim ferm conceptul de civilizație ecologică socialistă și să promovăm un nou model de modernizare și dezvoltare a omului în armonie cu natura.

X. Continuarea drumului spre construirea unei armate puternice cu specific chinez

și promovarea sub toate aspectele a modernizării apărării naționale și militare

Consolidarea apărării naționale și a forțelor armate se află într-un nou punct de plecare istoric. În fața schimbărilor profunde ale mediului de securitate națională și confruntându-ne cu cerințele vremurilor de a avea un stat și o armată puternice, trebuie să punem pe deplin în aplicare gândirea partidului privind consolidarea militară pentru o nouă eră, să adaptăm strategia militară la noile condiții, să facem din forțele militare terestre, maritime, aeriene, de rachete și suport strategic o forță armată puternică și modernă, să creăm o structură de comandă operațională comună, puternică și eficientă, să formăm un sistem modern de luptă cu caracteristici chinezești. Armata chineză trebuie să se ridice la înălțimea misiunii și sarcinilor din noua eră, pe care partidul și poporul i le-a încredințat.

Ne vom adapta la tendințele de evoluție ale noii revoluții militare din lume și la nevoile de securitate ale țării, vom crește nivelul de calitate și de eficiență, asigurându-ne că până în anul 2020 vom realiza în principiu mecanizarea, informatizarea va înregistra un progres important iar capacitățile strategice vor avansa considerabil. În concordanță cu procesul de modernizare a țării, vom promova pe toate planurile modernizarea armatei la nivelul teoriei, al structurii organizaționale, al personalului de serviciu și al arsenalului de armament. Ne vom strădui ca până în anul 2035 să realizăm în principiu modernizarea apărării naționale și a forțelor armate, iar până la mijlocul acestui secol să construim o armată de clasă mondială din toate punctele de vedere.

Vom consolida construcția partidului în armată. Vom desfășura activități educative pe tema „moștenirea genelor roșii ale revoluției și misiunea întăririi armatei". Vom continua dezvoltarea sistemului de onoruri militare. Vom pregăti soldați revoluționari pentru o nouă eră, însuflețiți, capabili, neînfricați și integri, iar prin aceștia armata poporului își va perpetua natura, scopul și caracteristicile.

Vom continua să aprofundăm reforma apărării naționale și pe cea a armatei. Vom reforma sistemele de politici majore precum sistemul ofițerilor de carieră, sistemul de detașare a personalului civil, sistemul serviciului militar. Vom continua revoluția în administrația armatei, vom îmbunătăți și vom dezvolta sistemul militar socialist cu specific chinez. Trebuie să conștientizăm că tehnologia este cheia forței de luptă. Vom încuraja inovațiile în tehnologiile majore și inovațiile independente. Vom consolida sistemul de formare a personalului militar și vom construi o armată de tip inovator. Conducerea armatei va fi pe deplin disciplinată din toate punctele de vedere. Vom impune o transformare fundamentală a modului în care armata este administrată și vom crește nivelul de aplicare a legii în construcția apărării naționale și a armatei.

Armata trebuie să se pregătească de luptă și toate activitățile ei trebuie să se supună standardelor unui conflict militar, să se poată concentra pe luptă și să poată ieși învingătoare. Vom lua măsuri solide în vederea asigurării pregătirii militare pe toate planurile strategice și pentru a face progrese în ceea ce privește pregătirea de luptă, atât în domeniile de securitate tradițională, cât și în cele noi. Vom dezvolta noi forțe de luptă și forțe de sprijin și vom efectua instruire militară în condiții de luptă, vom consolida aplicarea forței militare, vom accelera dezvoltarea tehnologiei inteligente militare și vom îmbunătăți capacitatea de luptă în cadrul operațiunilor comune și capacitatea de luptă în orice regiune, având la bază sistemul informațional. Acest lucru ne va permite să ne creăm în mod eficient poziția militară, să gestionăm crizele, să oprim și să câștigăm războaiele.

Trebuie să menținem o concordanța între dezvoltarea economică și cea militară a țării. Vom consolida conducerea unificată, proiectarea de top, reforma și inovația. Vom accelera implementarea proiectelor majore, vom aprofunda reforma științei, tehnologiei și industriei din domeniul apărării, vom realiza un model dezvoltat de integrare militaro-civilă profundă și vom construi sisteme și capacități strategice naționale integrate. Vom îmbunătăți sistemul de mobilizare a apărării naționale și vom construi o apărare puternică, stabilă și modernă a granițelor pe uscat, pe apă și în aer. Vom înființa structuri de asigurare administrativă a cadrelor în rezervă, vom proteja drepturile și interesele legitime ale personalului militar și ale familiilor acestora, transformând armata într-o profesie respectată de întreaga societate. Vom continua reformele pentru a moderniza forțele de poliție armate.

Tovarăși! Armata noastră este armata poporului, iar apărarea națională înseamnă apărarea întregului popor. Trebuie să sensibilizăm publicul larg cu privire la importanța apărării naționale și să consolidăm unitatea dintre guvern și armată, dintre armată și popor. Să ne cristalizăm forța uriașă pentru a realiza Visul Chinez, visul unei armate puternice.

XI. Susținerea principiului „o țară, două sisteme"

și promovarea reunificării naționale

Din momentul în care Hong Kong și Macao au revenit la patria-mamă, practica „o țară, două sisteme" a obținut un succes unanim recunoscut. Realitatea a dovedit că „o țară, două sisteme" este cea mai bună soluție pentru a rezolva problema Hong Kongului și Macao pe care o lăsase în urmă istoria, precum și cel mai bun sistem de menținere a prosperității și stabilității pe termen lung, după revenirea lor la patria-mamă.

Pentru a menține prosperitatea și stabilitatea pe termen lung în Hong Kong și Macao, este imperativ să punem în aplicare pe deplin și cu fidelitate politicile „unei țări, două sisteme", „poporul Hong Kong-ului care guvernează Hong Kong, și cel din Macao care guvernează în Macao" și un grad ridicat de autonomie pentru ambele regiuni. Este de asemenea imperativ să acționăm în strictă conformitate cu Constituția Chinei și cu legile de bază ale celor două regiuni administrative speciale și să îmbunătățim sistemele și mecanismele de aplicare a legilor de bază.

Vom continua să susținem guvernele și șefii executivi ai celor două regiuni urmărind următoarele eforturi: exercitarea unei guvernări bazate pe lege, unirea și conducerea popoarelor din toate sectoarele într-un efort activ și concertat pentru promovarea dezvoltării și a armoniei, asigurarea și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, măsuri bine ordonate pentru avansarea democrației, menținerea legii și a ordinii și îndeplinirea responsabilităților constituționale de salvgardare a suveranității, securității și intereselor de dezvoltare ale Chinei.

Dezvoltarea Hong Kong-ului și Macao este strâns legată de cea a continentului. Vom continua să sprijinim Hong Kong și Macao, incluzându-le în planul general de dezvoltarea a țării. Vom susține construirea golfului Guangdong-Hong Kong-Macao, cooperarea între Guangdong, Hong Kong și Macao și cooperarea regională în Delta râului Pan-Pearl, avansând astfel cooperarea reciproc avantajoasă între continent și cele două regiuni. Vom formula și vom îmbunătăți politici și măsuri pentru a face mai convenabil pentru oamenii din Hong Kong și Macao să dezvolte o carieră pe continent.

În continuare „oamenii din Hong Kong guvernează Hong Kongul" și „oamenii din Macao guvernează Macao", menținându-i pe patrioți în planul principal. Vom dezvolta și vom întări rândurile patrioților care își iubesc atât țara cât și regiunile lor și vom promova sentimentul de identitate națională și patriotism în rândul conaționalilor din Hong Kong și Macao. Prin aceasta, compatrioții din Hong Kong și Macao vor împărtăși alături de noi atât responsabilitatea istorică de întinerire națională, cât și marea mândrie a unei Chine puternice și prospere.

Rezolvarea problemei Taiwanului și realizarea reunirii întregii Chine este aspirația comună a întregului popor chinez și punctul de interes fundamental al națiunii chineze. Trebuie să susținem în continuare principiile „reunificării pașnice" și „o țară, două sisteme", să promovăm dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan și să avansăm procesul de reunificarea pașnică cu patria-mamă.

Principiul unei singure Chine este baza politică a relațiilor dintre cele două maluri. Consensul din 1992 reflectă principiul unei singure Chine și definește natura fundamentală a relațiilor dintre cele două, ceea ce garantează cheia unei dezvoltări pașnice a relațiilor dintre malurile Strâmtorii Taiwan. Prin recunoașterea consensului din 1992, care este un fapt istoric, și a faptului că cele două părți aparțin unei singure Chine, cele două maluri pot deschide dialogul, pot rezolva prin discuții problemele care preocupă compatrioții de pe cele două maluri, și nu va exista nicio barieră în schimburile dintre continent și orice partid politic sau grupare din Taiwan.

Compatrioții de pe cele două maluri sunt frați de sânge ai aceluiași destin, iar sângele apă nu se face! Noi susținem ideea „două maluri, o singură familie", respectând sistemul social actual și stilul de viață al compatrioților din Taiwan. Totodată, dorim să luăm inițiativa și să împărtășim oportunitățile de dezvoltare de pe continent cu compatrioții noștrii din Taiwan. Vom extinde schimburile economice și culturale dintre cele două maluri și vom realiza colaborări cu beneficii de ambele părți.

Treptat, persoanele din Taiwan vor avea parte de același tratament ca și localnicii de pe continent atunci când vin la studii, să facă afaceri, să lucreze sau să trăiască aici, crescând astfel bunăstarea compatrioților de pe celălalt mal. Vom încuraja oamenii de pe ambele maluri să colaboreze pentru a promova cultura chineză și pentru a crea legături de suflet între ei.

Menținem apărarea suveranității și integrității teritoriale a Chinei și nu permitem în niciun caz să se mai repete tragedia istorică a diviziunii naționale. Orice activitate separatistă se va confrunta cu opoziția fermă a poporului chinez. Avem dârzenia, încrederea şi abilitatea de a înfrânge orice formă de tentativă separatistă pentru „independenţa Taiwanului". Nu vom permite nimănui, niciunei organizaţii sau partid politic, niciodată şi sub nicio formă, să separe orice parte a teritoriului chinez de China!

Tovarăși! Înfăptuirea marii întineriri a națiunii chineze este visul împărtășit de întregul popor chinez. Rămânem fermi în convingerea noastră că, atâta timp cât toți fiii și fiicele națiunii chineze, inclusiv compatrioții noștri din Hong Kong, Macao și Taiwan, urmează cursul mare al istoriei, ne asumăm împreună sarcinile de interes național și ținem destinul națiunii ferm în mâinile noastre, vom fi, fără îndoială, capabili să realizăm un viitor minunat, de întinerire măreață a națiunii chineze.

XII. Menținerea căii unei dezvoltări pașnice și promovarea construirii

unei comunități umane cu un destin comun

Partidul Comunist Chinez se străduiește atât pentru bunăstarea poporului chinez, cât și pentru progresul umanității. Partidul Comunist Chinez a considerat dintotdeauna că misiunea sa este de a aduce omenirii o nouă și mai mare contribuție.

China va ține sus drapelul păcii, al dezvoltării, al cooperării și avantajului reciproc, își va respecta obiectivul fundamental al politicii externe de a menține pacea mondială și de a promova dezvoltarea comună. China rămâne fermă în angajamentul său de a consolida prietenia și cooperarea cu celelalte țări pe baza celor Cinci Principii ale Coexistenței Pașnice[8] și va promova o nouă formă de relații internaționale, bazate pe respect reciproc, corectitudine, dreptate și cooperare reciproc avantajoasă.

Lumea se află în plină perioadă de dezvoltare, reformă, ajustări majore, însă pacea și dezvoltarea rămân subiectele principale ale acestor timpuri. Tendințele globale de multipolarizare, globalizare economică, informatizarea societății și diversitatea culturală sunt în creștere. Schimbările în sistemul de guvernanță mondială și în ordinea internațională se accelerează. Țările devin tot mai interconectate și interdependente, balanța internațională a puterii tinde să se echilibreze, iar pacea și dezvoltarea devin tendințe ireversibile.

Și totuși, lumea se confruntă cu incertitudini și factori destabilizatori. Creșterea economică globală nu are suficientă energie, decalajul dintre bogați și săraci continuă să se agraveze; problemele regionale fierbinți se succed una după alta, iar amenințările neconvenționale de securitate, cum ar fi terorismul, insecuritatea cibernetică, bolile infecțioase majore și schimbările climatice continuă să se răspândească. Omenirea se confruntă cu numeroase provocări comune.

Lumea în care trăim este plină de speranțe dar și de provocări. Nu trebuie însă să renunțăm la visele noastre din cauza unei realități prea complicate și nu trebuie să abandonăm un ideal pentru că este prea departe. Nu există țară care să poată ține piept de una singură provocărilor de tot felul cu care se confruntă omenirea și nici nu există țară care să se poată retrage singură pe insula ei de izolare.

Facem apel la oamenii din toate țările să colaboreze pentru a construi o comunitate umană cu un destin comun, pentru a construi o lume deschisă și tolerantă, curată și frumoasă, care să se bucure de o pace durabilă, de siguranță generală și de prosperitate comună. Trebuie să ne respectăm reciproc, să purtăm discuții de la egal la egal, să respingem ferm mentalitatea și politica de putere din războiului rece, să avem o nouă abordare în relațiile dintre state prin care comunicăm dar nu ne confruntăm, mergem împreună dar nu ne coalizăm. Trebuie să soluționăm disputele prin dialog, să atenuăm divergențele prin consultări, să facem un plan general de răspuns la amenințările tradiționale și netradiționale și să ne opunem terorismului în toate formele sale.

Trebuie să rămânem uniți în fața dificultăților, să promovăm liberalizarea și facilitarea comerțului și a investițiilor, să promovăm globalizarea economiei și dezvoltarea în direcția deschiderii, incluziunii, echilibrului, beneficiilor comune. Trebuie să respectăm diversitatea civilizațiilor lumii și prin comunicare să depășim barierele dintre ele, prin schimbul de experiență să depășim conflictele, prin conviețuire să depășim ideea de superioritate a civilizațiilor. Trebuie să fim în continuare prietenoși cu mediul, să cooperăm pentru combaterea schimbărilor climatice și să ne protejăm planeta de care depinde supraviețuirea omenirii.

China rămâne fermă în urmărirea unei politici externe independente de pace. Respectăm dreptul popoarelor din toate țările de a-și alege propria cale de dezvoltare, susținem corectitudinea și justiția internaționale, ne opunem impunerii propriei voințe celuilalt, ne opunem amestecului în politica internă a altor state, ne opunem agresiunii celui slab de către cel puternic.

China nu va sacrifica niciodată interesele altor ţări pentru propria dezvoltare şi nu va renunţa în nici un caz la drepturile şi interesele sale legitime. Nimeni să nu-și imagineze că va face China să înghită un fruct amar care să-i afecteze propriile interese. China urmărește o politică națională de apărare cu caracter defensiv. Dezvoltarea Chinei nu reprezintă o amenințare pentru nicio altă țară. Indiferent de nivelul de dezvoltare al Chinei, aceasta nu va pretinde niciodată o poziţie hegemonică și nu va urmări niciodată o politică de expansiune.

China își dezvoltă în mod activ parteneriate globale și își extinde interesele convergente cu ale celorlalte țări, promovând coordonarea și colaborarea cu statele mari. Totodată, China va depune eforturi pentru a construi un cadru al relațiilor cu marile țări ale lumii care să asigure stabilitatea generală și dezvoltarea echilibrată. China va aprofunda relațiile cu țările vecine conform principiilor cordialității, sincerității, avantajului reciproc și generozității și se va orienta spre o politică externă de prietenie și parteneriat cu vecinii săi. China susține, pe baza principiilor corectitudinii în drepturi și obligații, adevărului, bunei credințe, afinității și sincerității, o consolidare a colaborării unite cu țările în curs de dezvoltare. Vom întări schimburile și cooperarea cu partidele și organizațiile politice din celelalte țări și vom încuraja dialogul cu exteriorul prin Adunarea Națională Populară, CCPPC, armată, autorități locale și organizații civice.

China susține politica națională fundamentală de deschidere spre exterior și își menține larg deschise ușile. China va promova în mod activ cooperarea internațională prin inițiativa Belt and Road, depunând eforturi pentru a realiza conexiuni la nivel politic, de infrastructură, comerț, finanțe și uman, creând o platformă nouă pentru cooperare internațională și adăugând un nou impuls dezvoltării comune.

China va spori asistența acordată țărilor în curs de dezvoltare, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate, stimulând reducerea decalajului de dezvoltare între Nord și Sud. Totodată, va sprijini sistemele comerciale multilaterale și va stimula crearea zonelor de liber schimb pentru o economie mondială deschisă.

China sprijină principiul unei guvernări globale bazate pe realizarea unei creșteri comune prin discuții și colaborare, în acest sens propunând democratizarea relațiilor internaționale și egalitatea statelor, indiferent că sunt mari sau mici, puternice sau slabe, bogate sau sărace. China sprijină rolul activ pe care îl joacă Organizația Națiunilor Unite și susține extinderea reprezentativității și a dreptului de exprimare al țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește afacerile internaționale. China va continua să joace rolul unei țări mari și responsabile, să participe activ la reformarea și dezvoltarea sistemului de guvernanță globală și să contribuie necontenit cu înțelepciunea și forța chineze.

Tovarăși! Destinul lumii se află în mâinile popoarelor fiecărei țări iar viitorul omenirii depinde de alegerile pe care acestea le fac. Poporul chinez este alături de oamenii din întreaga lume și susține construirea unei comunități umane cu un destin comun pentru a crea împreună un viitor minunat pentru omenire.

XIII. Neclintiți în conducerea strictă și deplină a partidului,

îmbunătățind permanent capacitatea de guvernare și de cârmuire

Socialismul cu specific chinez a intrat într-o nouă eră, partidul își va primeni cu siguranță atmosfera și conduita. Se spune că pentru a bate bine fierul trebuie să fi un fierar bun. Pentru ca partidul să unească poporul și să-l conducă în măreața luptă de susținere a marii cauze și realizare a marelui vis, trebuie să ne menținem ferm poziția, să optimizăm guvernarea și să construim un partid și mai puternic.

Exercitarea unei conduceri stricte a partidului presupune un drum lung, fără sfârșit. Viitorul și destinul unui partid politic sau al unui guvern depind de atitudinea poporului față de el. Trebuie să prevenim și să corectăm cu fermitate acele lucruri pe care poporul le respinge și le urăște. Întreg partidul trebuie să fie perfect conștient de faptul că ne confruntăm cu un mediu de guvernare complex iar probleme proeminente din interior, precum impurități în ideologie, organizare și conduită, nu au fost încă rezolvate în esență.

Trebuie să cunoaștem pe deplin durata lungă și complexitate încercărilor cu care se confruntă partidul în ceea ce privește guvernanța, reforma și deschiderea, economia de piață și mediul extern. De asemenea, trebuie să cunoaștem în profunzime intensitatea și severitatea pericolelor cu care se confruntă partidul, și anume delăsarea intelectuală, incompetența, îndepărtarea de oameni, inacțiunea și corupția. Trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor, să ne menținem obiectivele strategice și să susținem o dezvoltare a partidului în direcția unei conduceri riguroase și depline.

Cerințele generale pentru construcția partidului pentru o nouă eră sunt continuarea și întărirea unei conduceri complete, menținerea unei auto-supravegheri depline și riguroase. Vom avea ca linii principale consolidarea capacității de guvernare a partidului pe termen lung și construcția avansată și autentică. Vom urmări construcția politică, vom avea la bază idealuri, convingeri și scopuri ferme, ne vom concentra pe entuziasmul întregului partid, pe spiritul de inițiativă și pe creativitate. Vom promova pe toate planurile construcția politică, cea ideologică și organizatorică, precum și atitudinea și disciplina, integrând construcția sistemului. Vom accelera eforturile de combatere a corupției și vom continua să creștem calitatea construcției partidului din care vom face un partid de guvernare marxist plin de vitalitate, mereu în pas cu timpul, care se bucură de sprijinul întregului popor, care are curajul să se reformeze și în același timp rezistă în fața tuturor încercărilor vremii.

1. Construcția politică a partidului trebuie pusă pe primul loc.

În mod clar, politica este cerința fundamentală a partidului nostru ca partid politic marxist. Construcția politică a partidului este o construcție fundamentală, care decide direcția și eficiența lui.

Vom asigura supunerea față de Comitetul Central și vom susține autoritatea și conducerea centralizată și unificată, făcând din acestea principalele sarcini în construcția politică a partidului. Toți membrii de partid trebuie să urmeze îndeaproape linia politică a partidului, să respecte cu strictețe disciplina și regulile sale politice și să se alinieze la cel mai înalt nivel cu Comitetul Central în ceea ce privește poziția politică, direcția, principiile și calea politică.

Fiecare membru trebuie să respecte Constituția partidului, să aplice cu strictețe anumite norme în viața politică conform noii situații din partid, să amplifice aspectele politice, de actualitate, principiale și de eficiență din interiorul partidului. Trebuie să ne opunem în mod conștient clientelismului care erodează partidul și să creăm o atmosferă politică sănătoasă de integritate.

Trebuie să îmbunătățim și să implementăm diverse sisteme de centralizare democratică, să susținem îmbinarea dintre centralizarea pe baze democratice și democrația ghidată de centralizare, lucru prin care vom valorifica pe deplin democrația, și totodată va fi favorabil pentru o unificare centralizată.

Vom promova valori precum loialitatea, onestitatea, imparțialitatea, abordarea realistă și integritatea. Vom continua să combatem și să ne opunem individualismului, descentralizării, liberalismului, segregării pe departamente și complezenței. De asemenea, combatem ferm și ne opunem sectarismului, culturii cercului social, nepotismului care își urmărește perfid propriul interes, și respingem de asemenea comportamentul duplicitar și ipocrit.

Toți membrii de partid, și în special oficialii de rang înalt, trebuie să-și întărească conștiința de partid, conștiința politică și capacitatea politică. Responsabilitățile noastre politice fundamentale sunt loialitatea, preocuparea și îndeplinirea obligațiilor față de partid, precum și efortul de a aduce bunăstare poporului, păstrând pentru totdeauna trăsăturile politice ale comuniștilor.

2. Armarea întregului partid cu gândirea privind socialismul cu specific chinez pentru o nouă eră

Construcția ideologică este baza pentru construcția partidului. Ideile noastre revoluționare se înalță dincolo de cer. Idealul nobil al comunismului și idealul comun al socialismului cu specific chinez sunt sprijinul moral și sufletul politicii comuniștilor chinezi. Totodată, acestea constituie fundamentul teoretic al menținerii solidarității și unității partidului.

Trebuie să facă din idealurile și credințele noastre ferme sarcina prioritară în construirea gândirii partidului. Trebuie să educăm și să conducem întregul partid să-și fixeze clar în minte scopul său, să întărim coloana vertebrală a comuniștilor, să rezolvăm problemele fundamentale cu privire la viziunea asupra lumii, asupra vieții și a valorilor. Trebuie să ne păstrăm încrederea profundă și să practicăm cu fidelitate idealurile mărețe ale comunismul și idealurile comune ale socialismul cu specific chinez.

Vom promova un stil marxist de studiu, precum și normalizarea și instituționalizarea modelului de învățare și punere în practică a statutului si regulamentelor partidului, precum și a discursurilor politice, pentru ca membrii de partid să devină competenți. Vom lansa o campanie pe tema menținerii adevăratei noastre misiunii fondatoare, pentru a permite tuturor membrilor de partid, și în special oficialilor de la nivel de canton și director în sus, să se înarmeze cu noile teorii ale partidului, si să stimuleze întregul partid în a face eforturi neîncetate și în mod conștient pentru realizarea misiunii istorice a partidului din noua eră.

3. Formarea unui contingent de cadre competente și profesioniste

Cadrele de partid sunt pilonii centrali de rezistență ai cauzei partidului și țării noastre. Trebuie să respectăm principiul funcției de supraveghere a partidului asupra cadrelor, care trebuie să fie atât abile cât mai ales integre politic. Vom menține pe cuprinsul întregii țări principiul numirii în funcții pe bază de meritocrație, îi vom susține pe cei dedicați, corecți și integri, și ne vom asigura de implementarea pretutindeni a standardului de evaluare a cadrelor bune.

În selectarea și numirea oamenilor, trebuie să adoptăm o abordare corectă, rectificând trendul actual și punând accent pe criteriile politice. Vom promova și vom pune în poziții importante acele cadre de partid care corespund următoarelor criterii: integritate politică, gândire de ansamblu, conștientizarea nucleului și alinierea cu conducerea centrală a Partidului; totodată au încredere deplină în calea, teoria, sistemul și cultura socialismului cu specific chinez, susțin autoritatea Comitetului Central și urmează cu fidelitate teoriile, liniile, principiile și politicile partidului; sunt loiale Partidului, au integritate morală și dau dovadă de simțul responsabilității. Vom consolida echipe de conducere la toate nivelurile prin numirea unor funcționari competenți.

Vom lua în serios dezvoltarea expertizei și profesionalismului specializat și vom spori capacitatea cadrelor de partid de a răspunde cerințelor dezvoltării socialismului cu specific chinez în noua eră. Vom depune eforturi mai mari pentru a identifica tinerii promițători și pentru a-i pregăti pentru viitoarele locuri de muncă. Ne vom concentra pe formarea lor practică în comunitățile locale și în zonele în care condițiile sunt aspre. Vom continua să selectăm prin testări practice și examinări cadre tinere remarcabile. Vom asigura instruirea și selecția cadrelor de sex feminin, a cadrelor din rândurile minorităților etnice și a celor din afara partidului. Vom avea grijă de cadrele pensionare.

Vom fi atât stricți, cât și plini de atenție și vom pune un accent egal atât pe stimuli cât și pe constrângeri. Vom îmbunătăți sistemul de testare și evaluare a performanței cadrelor, vom institui mecanisme de stimulare, de înțelegere și corectare a greșelilor și vom avea o poziție clară în sprijinirea și încurajarea cadrelor care sunt dispuse să își asume responsabilități, care își fac treaba onest și nu caută să obțină un interes personal. Organizațiile de partid de la toate nivelurile trebuie să se preocupe de cadrele de la nivel local și să le ajute în rezolvarea problemelor și dificultăților cu care se confruntă.

Persoanele talente reprezintă o resursă strategică pentru realizarea revigorării naționale și preluarea inițiativei în competiția internațională. Trebuie să continuăm principiul gestionării de către partid a persoanelor cu talent, să adunăm cele mai bune minți de pe întreg teritoriul țării și să le valorificăm pe deplin, să intensificăm eforturile pentru a transforma China într-o țară puternică din punct de vedere al talentelor.

Vom urmări o politică mai activă, mai deschisă și mai eficientă de formare a profesioniștilor. Trebuie să știm să recunoaștem talentele, să le prețuim sincer, să le valorificăm cu îndrăzneală, să le integrăm cu generozitate și să știm să le reunim laolaltă. Acest lucru ne va permite mai bine să atragem în lupta noastră și a poporului oameni remarcabili din interiorul și din afara partidului, atât din ​​China cât și din afară. Vom încuraja mobilitatea și vom îndruma oamenii dotați spre zonele sărace îndepărtate, zonele de frontieră cu minorități etnice, vechile zone de bază revoluționare, precum și în primele linii din comunitățile locale. Vom depune eforturi pentru promovarea unui mediu pozitiv în care toată lumea dorește, se străduiește și este capabilă să exceleze, putând să-și valorifice pe deplin talentele. Să lăsăm energia creativă a tuturor oamenilor talentați să iasă la suprafață, iar inteligența și talentul să se reverse din plin.

4. Consolidarea organizațiilor de partid la nivel primar

Organizațiile de partid de la nivel primar asigură baza implementării și aplicării liniilor, principiilor, politicilor, deciziilor și planurilor Partidului.

Ne vom concentra pe creșterea forței organizatorice, scoțând în evidență funcția politică. Vom transforma organizațiile de partid de la nivel primar din întreprinderi, sate, instituții, școli, institute de cercetare, comunități stradale și organizații sociale în redute puternice de mediatizare a ideilor partidului, de implementare a deciziilor acestuia, de guvernare la nivel local, de unitate și mobilizare a populației, de promovare a reformei și dezvoltării.

În acest sens, celulele partidului vor fi responsabile cu îndrumarea directă, gestionarea și supravegherea membrilor ei, precum și cu organizarea, mediatizarea, coeziunea și servirea populației, încurajându-și membrii să joace un rol exemplar și de pionierat.

Trebuie să punem în practică sistemul de organizare al adunărilor generale ale membrilor de partid, întâlnirile comitetelor de celulă ale partidului, reuniunile grupurilor și prelegerile de partid. Vom promova noi modalități de înființare a organizațiilor de partid la nivel primar și moduri de desfășurare a activităților, vom consolida construcția echipelor de lideri în cadrul acestora, lărgindu-le suprafața de acoperire, vom depune eforturi pentru rezolvarea problemelor care fac unele organizații slabe, ineficiente și marginale. Vom extinde democrația în interiorul partidului la nivel local, vom aduce mai multă transparență în treburile interne, vom înlesni și vom deschide canale de participare a membrilor la treburile interne, la supravegherea organizațiilor și cadrelor, la prezentarea opiniilor și sugestiilor către organizațiile partidului de la nivel superior.

Ne vom concentra mai mult în direcția recrutării de noi membrii din rândul muncitorilor în industrie, al tinerilor care lucrează în agricultură, al populației cu studii superioare și al persoanelor care lucrează în entități economice non publice și organizații sociale. Vom oferi mai multe stimulente, atenție și asistență membrilor de partid. Vom consolida formarea, gestiunea, orientarea și eficiența membrilor de partid, și vom desfășura în mod constant și ordonat activități disciplinare pentru membrii și organizațiile care nu corespund cerințelor.

5. Perseverență în adoptarea comportamentului corect și a disciplinei

Partidul nostru provine din popor, își are rădăcinile în popor și este dedicat servirii lui. Depărtându-se de masele populare, el își va pierde vitalitatea. Pentru a îmbunătăți stilul de lucru, trebuie să ne concentrăm pe menținerea unei legături strânse între partid și popor, să consolidăm percepția populației și să-i întărim sentimentele, cultivând în permanență baza populară a guvernării partidului. Trebuie să abordăm cu seriozitate toate problemele pe care oamenii le sesizează intens și să corectăm decisiv orice comportament care subminează interesele poporului.

Partidul va călăuzi în continuare poporul, consolidând și extinzând implementarea realizărilor celor opt dispoziții ale guvernului central privind îmbunătățirea comportamentului partidului și al guvernului. Trebuie să continuăm să remediem problema „celor patru practici"[9], să ne opunem mentalității și fenomenului privilegiilor. Ne vom concentra pe consolidarea disciplinei politice și organizaționale și vom antrena o disciplină mai severă în ceea ce privește integritatea, interacțiunea cu cetățenii, munca și viața.

Vom menține practica criticii și autocriticii pentru a trage învățăminte din greșeli, pe principiul eliminării bolii pentru a salva bolnavul. Vom realiza „patru forme" de supraveghere a respectării disciplinei, vom identifica din pripă problemele, cât sunt încă în fază incipientă și le vom găsi revolvare înainte de a degenera în probleme mai mari. Organizațiile de partid cu drept de supraveghere a cadrelor vor fi împuternicite pentru a lua măsuri disciplinare așa cum se impun, și totodată vom crește răspunderea cu privire la supravegherea respectării disciplinei. Vom crește gradul de educare în direcția disciplinei și vom consolida aplicarea acesteia, cerându-le membriilor de partid și cadrelor să respecte disciplina, să fie prudenți, să nu depășească limitele și să se obișnuiască să lucreze și să trăiască într-un mediu supravegheat și cu constrângeri.

6. Obținerea unei victorii covârșitoare în lupta împotriva corupției

Poporul detestă cel mai mult fenomenul corupției, iar corupția este cea mai mare amenințare cu care se confruntă partidul nostru. Având tenacitatea și perseverența de a combate la nesfârșit corupția, tratând în profunzime atât simptomele cât și cauza, asigurând cadre oneste, un guvern curat și o politică transparentă, doar asfel putem evita urcările și decăderile din ciclul istoriei, garantând pe termen lung stabilitatea partidului și a țării.

În prezent, lupta împotriva corupției rămâne gravă și complexă. Trebuie să rămânem neclintiți precum o stâncă în hotărârea noastră de a ne întări pozițiile și de a obține o victorie zdrobitoare împotriva corupției. Trebuie să asigurăm în continuare securizare completă, acoperire integrală și toleranță zero față de corupție. Vom continua să suprimăm, să oprimăm și să descurajăm acest fenomen, îi vom cerceta atât pe cei care iau mită, cât și pe cei care dau și vom împiedica formarea grupelor de interes în cadrul partidului.

Vom institui un sistem de inspecție disciplinară pentru comitetele de partid la nivel de oraș și de canton, într-un efort intensificat de remediere a problemei corupției de care cetățenii se ciocnesc. Oriunde ar fugi infractorii corupți, ei nu vor scăpa de lege și vor fi aduși în fața justiției. Vom îmbunătăți legislația națională anticorupție și vom crea o platformă de sesizare a acestor fapte care să acopere atât comisiile de inspecție disciplinară, cât și agențiile de supraveghere.

Vom descuraja faptele de corupție, vom consolida instituțiile pentru a nu mai putea fi corupte, vom întări vigilența astfel încât să nu se mai dorească comiterea faptelor de corupție. Prin eforturi necontenite, vom calma apele mării și vom limpezi râurile, lăsând totul curat și fără corupție.

7. Îmbunătățirea sistemelor de supraveghere a partidului și a statului

Fortificarea capacității de autopurificare a partidului se sprijină în esență pe auto-supraveghere și pe supravegherea publică. Trebuie să consolidăm controlul și supravegherea exercitării puterii, lăsând poporului dreptul de supraveghere, drept care va fi aplicat în mod transparent și într-un cadru instituțional. Vom consolida supravegherea organizațională de sus în jos, vom îmbunătăți supravegherea democratică de jos în sus, vom practica supravegherea de la egal la egal și vom înăspri supravegherea regulată a membrilor de partid din poziții de conducere. Vom intensifica inspecția politică pentru a identifica problemele și a descuraja orice tentativă. Vom stabili o rețea de supraveghere care să faciliteze coordonarea în cadrul inspecțiilor disciplinare efectuate la diferite niveluri.

Vom aprofunda reforma sistemului național de supraveghere, iar activități pilot se vor desfășura pe întreg teritoriul țării. Vom înființa comisii de supraveghere la nivel național, provincial, orășean și de canton, care vor împărți birourile și vor lucra împreună cu comisiile de inspecție disciplinară ale partidului, realizând astfel o acoperire totală în ceea ce privește supravegherea tuturor funcționarilor publici care exercită o autoritate publică. Vom elabora o lege națională de supraveghere prin care comisiile de supraveghere vor primi responsabilități, competențe și mijloace de investigare în conformitate cu legea. Practica „celor două reguli"[10] va fi înlocuită cu detenția.

Vom reforma sistemul de management al auditului și vom îmbunătăți sistemul de statistică. Vom construi un sistem de supraveghere sub comanda unită a partidului, cu acoperire completă, autoritar și eficient. Supravegherea internă a partidului va fi integrată laolaltă cu supravegherea organelor de stat, supravegherea democratică, supravegherea judiciară, supravegherea publică și supravegherea opiniei publice. Toate acestea vor crea o sinergie puternică în desfășurarea supravegherii.

8. Îmbunătățirea capacității de guvernare sub toate aspectele

Pentru a conduce o mare țară socialistă cu peste 1,3 miliarde de locuitori, partidul nostru trebuie să fie puternic și foarte competent din punct de vedere politic.

În acest sens, ne vom spori abilitățile de învățare și, în atmosfera creată de partid, propice studiului și punerii în practică, vom clădi un partid marxist centrat pe studiu și vom stimula transformarea Chinei într-un mare stat aplecat spre învățătură.

Pentru a ne îmbunătăți capacitatea de conducere politică, trebuie să dezvoltăm o gândire strategică, inovatoare, dialectică și juridică. Trebuie să ne gândim la toate eventualitățile, luând în considerare cele mai grave. Vom formula pe baze științifice și vom pune în aplicare cu fermitate liniile, principiile și politicile partidului, garantând că acesta exercită o conducere globală și coordonează activitatea în toate domeniile.

Vom consolida capacitățile de reformă și de inovare, vom susține spiritul înteprinzător și cutezător, vom promova îmbinarea condițiilor efective cu caracterul creativ și vom dezvolta utilizarea metodelor bazate pe tehnologia internetului și informatizare în munca noastră.

Vom îmbunătăți abilitățile de dezvoltare științifică, vom implementa noi concepte de dezvoltare și vom continua să creăm noi contexte de dezvoltare.

Vom spori abilitățile de guvernare conform legii, vom accelera formarea unui sistem de reguli și regulamente de partid care să acopere toate aspectele legate de conducerea și construirea partidului, vom consolida și vom îmbunătăți conducerea organelor de stat.

Vom crește abilitățile de muncă ale populației, vom inova sistemul, mecanismele, metoda și mijloacele de lucru. Vom încuraja sindicatele, organizațiile Ligii Tineretului Comunist Chinez, federațiile femeilor și alte organizații de masă să-și sporească caracterul politic, progresist, popular și să joace rolul de punte de legătură în rândul cetățenilor, mobilizând masa largă a populației să urmeze neabătută partidul.

Vom crește viguros abilitățile de implementare, vom continua să vorbim deschis, să căutăm lucrurile adevărate, să recunoaștem adevărul, să urmărim eficacitatea. Vom îmbina organic viteza cu munca îndelungată, vom cuteza să înfruntăm greutățile și să ne facem treaba bine, cu răbdare, răspundere și meticulozitate.

Ne vom îmbunătăți capacitatea de a controla riscurile, vom optimiza mecanismele de prevenire și control în toate domeniile, vom aborda cu abilitate diverse contradicții complexe, vom cuteza să depășim toate dificultățile și obstacolele pe care le vom întâlni în cale, păstrându-ne ferm inițiativa de lucru.

Tovarăși! O cauză măreață necesită conducerea unui partid puternic. Atâta timp cât partidul este bine clădit și puternic, rămâne întotdeauna alături de oameni și muncește laolaltă cu ei, atunci cu siguranță poate să conducă nava care poartă mărețul vis al poporului chinez, spărgând valurile și înaintând victorios spre un țărm strălucitor.

Tovarăși!

Națiunea chineză este o națiune măreață care a trecut prin suferințe grele fără să cedeze. Poporul chinez este un popor măreț, este muncitor, curajos și perseverent. Partidul Comunist Chinez este un partid măreț care îndrăznește să intre în luptă și să învingă.

Roata istoriei se învârte înainte, timpul se scurge cu repeziciune. Istoria îi va ține minte doar pe cei hotărâți, cutezători și luptători, fără să îi mai aștepte pe cei ezitanți, indolenți și timorați.

Întregul partid trebuie să-și mențină atitudinea sârguincioasă, să evite aroganța și impetuozitatea, și, conștient că timpul nu așteaptă pe nimeni, să profite la maxim de fiecare minut pentru a merge în forță pe lungul drum spre o nouă eră.

Trebuie să apărăm în mod conștient solidaritatea și unitatea partidului, să menținem o legătura strânsă între partid și popor și să consolidăm marea unitate a tuturor grupurilor etnice, precum și marea unitate a tuturor fiilor și fiicelor națiunii chineze de acasă șidin străinătate. Unindu-ne toți, ne putem uni forțele, și astfel, prin eforturi concertate, ne vom îndrepta spre un viitor luminos, de măreață întinerire a națiunii chineze.

Când tineretul prosperă, națiunea prosperă, când tineretul este puternic, țara este puternică. Atunci când generația tânără are idealuri, este capabilă și responsabilă, țara are un viitor iar națiunea are speranță. Visul Chinez este un vis despre istorie, prezent și viitor. Este un vis al generației noastre, dar și mai mult, este un vis al generațiilor tinere. Tinerii vor lupta, predând ștafeta de la o generație la alta, până când Visul Chinez al întinerirei naționale va fi împlinit.

Întregul partid trebuie să se preocupe și să protejeze generația tânără, construind pentru ea o scenă pe care să exceleze. Masa larga a tinerilor trebuie să-și mențină ferm idealurile și convingerile, să țintească sus dar să rămână cu picioarele pe pământ, să cuteze să se avânte în valuri vremii și să-și lanseze visul tinereții în realizarea practică și însuflețită a Visului Chinez, scriind astfel, în mijlocul luptei neostenite în folosul poporului, un capitol strălucitor din cartea vieții!

O cauză justă trebuie urmărită pentru binele comun. Ne ridicăm de pe un vast teritoriu de 9,6 milioane de kilometri pătrați, ne hrănim cu nutritivele unei culturi acumulate prin lupta îndelungată a națiunii chineze de peste 5 000 de ani, avem forța nemăsurată a unei populații unite de peste 1,3 milioane de oameni, stăm pe o scenă nemaiîntâlnit de vastă a erei noastre, moștenim o istorie de o profunzime fără seamăn, avem o hotărâre nemaipomenit de puternică de a avansa pe calea socialismului cu specific chinez.

Noi, întregul partid și poporul chinez din toate grupurile etnice, trebuie să ne strângem în jurul Comitetului Central al partidului și să ridicăm sus mărețul stindard al socialismului cu specific chinez. Trebuie să străpungem înainte și să muncim din greu pentru a realiza cele trei sarcini istorice: avansarea modernizării, reunificarea Chinei și menținearea păcii mondiale și a dezvoltării comune. Trebuie să ne continuăm eforturile mai departe pentru a obține o victorie decisivă în construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele, să ne străduim pentru marele succes al socialismului cu specific chinez într-o nouă eră, să realizăm Visul Chinez de reînnoire națională și să îndeplinim aspirația poporului spre o viață mai bună.

[1] Economie, politică, cultură, societate, cultura mediului.

[2] Construirea societății moderat prospere sub toate aspectele, reforma profundă și totală, respectarea în totalitate a statului de drept, respectarea în totalitate a administrării partidului.

[3] Strictețea în: cultivarea caracterului moral, uzul autorității și autodisciplină; pragamatismul în modul de abordare, activitate și comportament.

[4] Cele patru principii fundamentale sunt: (1) continuarea drumului socialismului, (2) menținerea dictaturii democratice a poporului, (3) menținerea la conducere a Partidului Comunist Chinez, (4) menținerea ideologiei maoiste și marxist-leniniste.

[5] Unitate măsură egală cu o jumătate de kilometru.

[6]Principul conform căruia Partidul Comunist Chinez trebuie să reprezinte: forțele de producție avansate, cultura avansată și interesele fundamentale ale majorității populației.

[7] Primul obiectiv centenar este acela ca, atunci când Partidul Comunist Chinez va împlini 100 de ani, adică în anul 2021, să fie pe deplin realizată societatea moderat prosperă. Cel de-al doilea obiectiv centenar este ca atunci când se vor împlini 100 de ani de la întemeierea Noii Chine, adică în anul 2049, să fie pe deplin încheiat procesul de construire a unui stat solialist puternic, modern, bogat, democratic, avansat cultural, armonios și frumos.

[8] Cele Cinci Principii ale Coexistenței Pașnice sunt: respectul reciproc față de suveranitatea și integritatea teritorială; non-agresivitate; neamestecul în treburile interne, egalitate și beneficii reciproce, coexistență pașnică.

[9] Cele patru practici se referă la: formalism, birocrație, hedonism și extravaganță.

[10] „Cele două reguli"se referă la măsurile disciplinare conform cărora membrii de partid urmăriți trebuie să-și mărturisească contravenția la audierile la locurile și datele fixate.

Ambasada Republicii Populare Chineze în România
http://www.chinaembassy.org.ro